Landstingsrådet Filippa Reinfledt vill få bort väntetiderna på akutmottagningarna. Foto: Eva Tedesjö/DN/TT

Ungefär ett hundratal personer, främst medlemmar i Sveriges yngre läkares förening, kom till Läkarförbundets lokaler för att höra Stockholms landstingspolitiker beskriva sina sjukvårdsvisioner.

– Jag har aldrig sett så här många personer på Läkarförbundet. Det talar för att det finns ett stort intresse för sjukvårdspolitiska frågor bland yngre läkare, sade Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf Stockholm.

Debatten leddes av Mikael Nestius, vd på Dagens Medicin, som först bad varje politiker att kort beskriva vad de vill göra under kommande mandatperiod, se faktaruta.

Därefter fick var och en besvara specifika frågor. Först avhandlades synen på vårdplatser i Stockholm, som samstämmigt beskrevs som för få. Ella Bohlin (KD) nämnde geriatriken, BB och psykiatrin som områden som behöver fler vårdplatser och Håkan Jörnehed (V) lade missbruksvården till den listan. Anna Starbrink (FP) ansåg att den avancerade hemsjukvården, ASIH, behövde byggas ut.

Det fanns också en samsyn kring sjukvårdens resurser, som enligt alla politikerna bör öka. Samtidigt lyfte flera fram att det går att få ut mer vård per krona genom att »jobba smartare«. Filippa Reinfeldt (M) sa att en god sysselsättning i regionen är avgörande för sjukvårdens finansiering medan Dag Larsson (S) efterlyste en större statlig finansiering av sjukvården.

– Jag vill inte höja landstingskatten, sade Dag Larsson.

Inget parti planerar att avskaffa vårdvalssystemet. De borgerliga politikerna vill utveckla vårdvalet, och IVF-behandlingar, reumatologi, barnhabilitering och öppenvårdspsykiatri beskrevs som nya områden som kan bli aktuella. Vänsterpartiets Håkan Jörnehed beskrev vårdvalet som i praktiken svårt eller omöjligt att avveckla. 

– Det är så många vårdval, 31 stycken, så jag förstår att vi inte kan förändra alla dem. Därför skulle vi börja med att titta på dem som är kostnadsdrivande och de som professionen eller patienterna protesterar mot. Där får vi se om man behöver justera ersättningssystemet eller om just det vårdvalet ska upphöra, sade Håkan Jörnehed.

När det blev dags för frågor från publiken gav en av åhörarna, en ST-läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en bild av läget där. Enligt beskrivningen låg nyligen fyra svårt sjuka barn på sjukhuset, samtliga i behov av intensivvård som de inte fick.

– Det gick inte bra för alla fyra barnen. Men det tar tid innan sådant visar sig i statistiken, som tar tid att sammanställa och ofta handlar om femårsöverlevnad. Ni säger att ni har bra siffror – men vi ser att något är fel, sa mannen i publiken.

Filippa Reinfeldt bemötte läkarens kritik.

– Vi väntar inte på statistik utan för en kontinuerlig dialog med vården. Jag hade nyligen ett långt samtal med en av dina chefer på Astrid Lindgrens barnsjukhus, sa Filippa Reinfeldt.

Hon beskrev personalsituationen inom barnsjukvården som ett stort bekymmer. En möjlig lösning skulle kunna vara en riktad lönesatsning mot slutenvården, i likhet med tidigare satsningar på specialistutbildade sjuksköterskor. En stor del av problemet var enligt hennes analys en personalflykt till hyrläkarföretag. En lösning på det kunde Filippa Reinfeldt inte snabbt beskriva, men hon lyfte ändå fram löneutvecklingen och kompetent ledarskap som viktiga komponenter för att få personal att vilja stanna kvar inom landstingets regi.

Hur blir sjukvården i Stockholms läns landsting bättre under din ledning?

Så här svarade politikerna vid medlemsträffen arrangerad av Sylf Stockholm.

Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd:

 • Vi måste göra sjukvården olika utifrån olika behov. Ersättningen måste utgå från det. Så får vi en jämlik vård och jämställd vård.
 • Vi vill ha en välfärd utan vinstintressen. Vi kan inte skicka våra skattemedel till Caymanöarna.
 • Vi har 160 stängda vårdplatser i Stockholm. Vi måste satsa på personalrekryteringar.

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd:

 • Vi måste få till en fungerande personalpolitik, där det är attraktivt att jobba inom sjukvården. Vi måste också lita på sjukvårdsprofessionen och detaljstyra mindre.
 • Vi måste ha system som bekämpar ökande klyftor i folkhälsa. Andelen barn med kraftig fetma ökar i Rinkeby och minskar i innerstan.
 • Vi måste återskapa förtroendet för sjukvården. Andelen med privat vårdförsäkring ökar och det är ett misslyckande.

Helene Öberg (MP), oppositionslandstingsråd:

 • Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats.
 • Vårdval och omstruktureringsarbete ska handla om att minska hälsoklyftorna i vårt landsting.
 • Vi vill öka resurserna till sjukhusen.

Gustav Hemming (C), landstingsråd:

 • Vi måste stödja ledarskapet i vården så att chefer lokalt på arbetsplatser kan leda och organisera vården så att alla arbetar på toppen av sin kompetens. Läkare ska exempelvis inte göra sjuksköterskesysslor.
 • Vi vill jobba med vårdkedjorna. Vi har prövat vårdcoacher inom cancervården, och det vill vi utveckla och införa inom fler områden.
 • IT-systemen behöver reformeras. Läkare och annan vårdpersonal ska arbeta med patienter och inte stressas över IT-system.

Anna Starbrink (FP), landstingsråd:

 • Vi vill utveckla ledarskapet inom hälso- och sjukvården så att framtidens ledare är rustade att styra där.
 • Vi vill att många ska kunna vara aktiva inom forskningen och bidra med innovationer.
 • Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet, med en utvecklad sjukvård och patienternas valfrihet i sikte.
 • Läkare måste ha ett bättre administrativt stöd. Medicinska sekreterare behöver en renässans inom sjukvården.

Ella Bohlin, toppar KD:s landstingslista:

 • Tillgängligheten ska förbättras och vårdval är ett sätt att nå dit. Fler områden ska omfattas av vårdval, till exempel IVF-behandling.
 • Vi vill starta äldrevårdscentraler, som ska vara för de äldre vad BVC är för barnen. Ersättningssystemen behöver skruvas, så att skattemedlen används mer effektivt när äldre besöker vårdcentraler. En äldre person kan behöva ett längre läkarbesök där flera problem tas upp vid samma tillfälle.
 • Målet är 5 000 fler vårdplatser under nästa mandatperiod. Vi måste ha fler än i Västra Götalandsregionen och det har vi inte i dag.
 • Sjukvården bör förstatligas. Vi tror inte landstingen klarar den här uppgiften på sikt.

Filippa Reinfeldt (M), landstingsråd:

 • Vi behöver höja kvaliteten i sjukvården. Den är god i dag men kan höjas ytterligare. Det kan vi göra genom att jobba med ersättningssystemen.
 • Vi behöver ha en bra jobbpolitik. Ju fler vi har i arbete, desto mer resurser har vi att bedriva en bra sjukvård.
 • Vi vill få bort väntetiderna på akutmottagningarna.
 • Våra stora investeringsbeslut om att bygga om, bygga till och bygga nytt när det gäller de stora sjukhusen i vår region behöver komma på plats.