De resistenta bakterierna VRE och MRSA ökade mest förra året. VRE ökade med 49 procent (227 fall) och MRSA med 17 procent (2 454 fall) medan ESBL ökade med 13 procent (8 131 fall). Den särskilt elakartade tarmbakterien ESBL-CARBA ökade från 23 fall 2012 till 39 fall 2013.

Den kraftiga ökningen av den resistenta bakterien VRE beror enligt Folkhälsomyndigheten på att det har varit flera utbrott under 2013. Nio utbrott med VRE på sjukhus rapporterades in, varav ett större i Gävleborg som omfattar mer än 200 fall och fortfarande pågår.

– Med rätt åtgärder kan spridningen minimeras. Det finns bra åtgärdsprogram och det är viktigt att dessa följs, säger Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

Under förra året var det 20 utbrott av resistenta bakterier på 16 svenska neonantalavdelningar. 2012 var det 16 utbrott på 10 enheter. 

Andra händelser under 2013 var ett utbrott av den allvarliga tarmbakterien Clostridium difficile typ 027 som inträffade på ett sjukhus i Kronoberg under hösten. En brännskadeavdelningen rapporterade om fem fall med karbapenemresistent Acinetobacter baumanii och karbapenemresistent Pseudomonas aeruginosa orsakade två dödsfall på en hematologavdelning.

Samtidigt går antibiotikaförbrukningen ned i Sverige, en trend som pågått sedan mitten av 1990-talet. Internationellt sett har Sverige en relativt låg antibiotikaförbrukning per capita. Enligt Folkhälsomyndigheten beror det bland annat på den reglerade försäljningen och goda övervakningen. Tack vare att odlingar tas på patienter finns en väl fungerande och kontinuerlig resistensövervakning. Sveriges apotek skickar dagligen in statistik över försålda läkemedel till e-Hälsomyndigheten som sammansställer uppgifterna.

Försäljningen av antibiotika minskade med 8 procent förra året, vilket är den största nedgången under 2000-talet. Antalet recept minskade från 374 till 343 per tusen invånare. Användningen ökade endast för två antibiotikagrupper, nitrofurantoin och pivmecillinam, som är rekommenderade förstahandspreparat mot urinvägsinfektioner hos kvinnor. 

Antibiotikan används också på ett allt bättre sätt, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta eftersom behandlingsrekommendationerna följs i högre utsträckning än tidigare.