1. Underlätta hälsosamma val

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett ansvar som delas mellan individen och samhället. En central uppgift för samhället är att stödja den enskildes möjligheter att göra hälsosamma val, utan att skuldbelägga individen.

2. Höj barnbidraget

Förebyggande insatser bör främst vara generella, men det behövs också särskilda insatser för svaga grupper. Stöd till barnfamiljer, särskilt ensamstående föräldrar, har hög prioritet. Därför föreslås bland annat att barnbidraget höjs markant och sedan indexregleras.

3. Infrastruktur och lagstiftning

Fler cykelbanor stimulerar till mer fysisk aktivitet. Detta är ett exempel på att stadsplanering påverkar förutsättningarna för hälsa, och på samma sätt förhåller det sig med annan samhällsplanering, lagstiftning och skatter. Dessa styrmedel bör användas mer aktivt för att stödja hälsosamma val.

4. Satsa på socialmedicin

Folkhälsoarbete måste vila på kunskaper, inte tyckande. Därför behövs mer resurser till forskning, och folkhälsa och prevention ska få större utrymme i läkarnas grund- och vidareutbildning. En särskild satsning bör göras på socialmedicin och arbets- och miljömedicin.

5. Lär av MVC och BVC

Det svenska systemet med fristående hälsocentraler för mödra- och barnhälsovård, MVC och BVC, har haft mycket positiva effekter på folkhälsan. De kunskaperna bör kunna användas för att utveckla andra områden som skolhälsovård och företagshälsovård.

6. Samtala om levnadsvanor

Det är viktigt att läkare och annan sjukvårdspersonal uppmärksammar levnadsvanornas betydelse, och tar upp frågor om exempelvis rökning eller stillasittande med patienterna. Dock är det läkaren som ska bedöma när det är lämpligt att lämna hälsoinriktade råd.

7. Hur förebygga psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett mycket stort folkhälsoproblem, men kunskaperna är dåliga om hur den ska förebyggas. Regeringen bör initiera ett brett forsknings- och utvecklingsarbete runt detta. Läkarförbundet vill också se insatser för att öka sysselsättningen, och för att stödja barn till allvarligt psykiskt sjuka.

8. Rökfritt Sverige år 2025

Rökningen har minskat i Sverige, men fortfarande dör drygt 12 000 personer i förtid varje år på grund av eget eller andras tobaksbruk. Flera andra länder har satt ett slutdatum när rökningen ska vara utfasad, och nu bör Sverige göra samma sak. En statlig utredning bör tillsättas, med uppgift att få fram en handlingsplan för att avveckla rökningen i Sverige till år 2025.

9. Identifiera riskbruk av alkohol

Det förebyggande arbetet med alkohol handlar främst om att sprida kunskaper om alkoholens hälsorisker och att identifiera tidigt riskbruk. Sverige bör också följa Englands exempel och märka alla alkoholförpackningar med antal standardglas. Detta kan underlätta samtal kring alkoholvanor och göra det lättare att identifiera riskbruk.

10. Rörelse i skolan varje dag

Kunskapen om vad fysisk aktivitet betyder för hälsan har ökat explosionsartat de senaste årtiondena. I dag bör sjukvården ha högt ställda mål när det gäller att informera om, och motivera till, fysisk aktivitet. När det gäller skolan bör den ha som mål att alla elever är fysiskt aktiva minst en timme varje dag, och att alla kan ta del av gymnastikundervisningen.

11. Skatt på onyttig mat

Statsmakterna måste bli mer aktiva med att använda skatter, subventioner och lagstiftning för att stimulera hälsosamma kostvanor. Hur dessa skatter och subventioner ska vara utformade har man ännu inte tagit ställning till. Läkarförbundet är bekymrat över att kostdiskussionerna ofta präglas av tyckande, och betonar att rekommendationer om kost och hälsa måste bygga på vetenskap.

12. Gratis simundervisning till alla

Antalet dödsfall till följd av olyckor och våld i Sverige har legat ganska stabilt sedan 1995. Minskningen i antal trafikdödade vägs upp av ett ökande antal dödliga fallolyckor, framför allt bland äldre. Där bör alla kommuner erbjuda förebyggande insatser. För att minska drunkningsolyckorna vill Läkarförbundet bland annat att alla som stadigvarande vistas i Sverige ska erbjudas kostnadsfri simundervisning.

Läs även:
Läkarförbundet skriver recept för bättre folkhälsa
Folkhälsoexperten Lars Weinehall: »Viktigt att Läkarförbundet tar ställning«