Akut-p-piller som innehåller levonorgestrel eller ulipristalacetat kan fortsättningsvis användas av alla kvinnor, oavsett kroppsvikt. Det är budskapet i ett pressmeddelande från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, sedan dess vetenskapliga kommitté, CHMP, gått igenom all tillgänglig data om effekten av akutpreventivmedel och kroppsvikt.

Bakgrunden är att det i produktinformationen för NorLevo (levonorgestrel) förra året fördes in påståenden om sämre effekt för kvinnor med en kroppsvikt på 75 kg och uppåt samt om utebliven effekt vid en vikt över 80 kg, på grund av resultat från två studier.

CHMP konstaterar att det visserligen finns några studier som tyder på minskad effekt vid högre kroppsvikt, men att det också finns studier där man inte ser någon sådan effekt. Det gäller både för levonorgestrel och ulipristalacetat. Av genomggången drar CHMP slutsatsen att det inte med säkerhet går att säga att effekten avtar vid ökad kroppsvikt, så som det framställs i Norlevo:s produktinformation.

CHMP rekommenderar därför att den nuvarande uppgiften om minskad effekt vid högre kroppsvikt tas bort från NorLevo:s produktinformation samtidigt som resultaten från de genomgångna studierna förs in i produktinformationen för alla akutpreventivmedel.

Enligt EMA skickas nu CHMP:s rekommendation till EU-kommissionen för ett lagligt bindande beslut som ska gälla i hela EU.

EMA påpekar också i sitt pressmeddelande att sjukvårdspersonal bör fortsätta upplysa kvinnor om att akut-p-piller inte är en ersättning för vanliga preventivmedel utan en tillfällig metod i en nödsituation.