JO skriver i sitt beslut, sedan flickans föräldrar anmält hanteringen, att det är oacceptabelt att den aktuella BUP-enheten inom Stockholms läns landsting inte tog ställning i ärendet utan överlät till en annan part att avgöra om dotterns journal skulle lämnas ut. Det är den myndighet som förvarar en allmän handling som ska pröva om handlingen kan lämnas ut.

Den aktuella handläggningen strider mot både tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, konstaterar JO, som i sitt beslut kräver att landstinget vidtar åtgärder för att liknande händelser inte inträffar igen.

Det är enligt JO inte fel om BUP, inom ramen för gällande sekretessregler, utbyter information med annan myndighet. Men att lämna ut journalen och delegera beslutsrätten är i strid med lagbestämmelser, vilket även landstinget medgett i efterhand.

Det var föräldrarna som vänt sig till BUP för att få ta del av dotterns journal. Efter föräldrarnas begäran valde kommunens socialtjänst endast att lämna ut en mindre del av journalen.

Fallet gäller en flicka som vårdas enligt LVU med familjehemsplacering och skyddad identitet.