Sjukvårdspolitikerna från sju riksdagspartier gjorde enhälligt tummen ner för kontinuiteten i svensk sjukvård, när de fick frågan från moderatorn Karl Sallin. Seminariet, som hölls 2 juli, arrangerades av Läkaresällskapet, och handlade om hur sjukvårdens organisation ska se ut om man gör sig av med det kritiserade NPM, New public management.

Att den bristande kontinuiteten är en realitet, och att detta är ett problem för sjukvården, var alla överens om. Men hur ska man komma åt det? Centerns Anders W Johnsson framhöll att det inte bara handlar om att öka antalet läkare, medan Folkpartiets Barbro Westerholm pekade på Skånes nya satsning på äldrevårdscentraler som ett gott exempel.

– Vårdval är mycket bättre än offentliga upphandlingar, sa Filippa Reinfeldt från Moderaterna. Det ger mer kontinuitet.

– Erfarenheterna från Östergötland visar att vårdvalet inte alls har gett kontinuitet, genmälde Emil Broberg från Vänsterpartiet. Hyrläkare är ett stort problem.

Kritiken mot NPM under det senaste året fick Läkaresällskapet att ta initiativ till arbetsgruppen »En värdefull vård«, som diskuterar alternativ till NPM (se LT nr 20/2014). Den första rapporten blir klar 2015, berättade Ingemar Engström, som är ordförande i delegationen för medicinsk etik liksom i arbetsgruppen.

– Vi vill vara en röst för professionen, sade han. Vad vi vill ha är en vård som bygger på grundläggande värden. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf säger att alla ska behandlas lika, och att den med störst behov ska få hjälp först. Kostnadseffektiviteten kommer först efter detta.

Men hur ska sjukvården styras om inte med NPM? Anders W Johnsson efterlyste mer kunskapsstyrning och mindre administrativ styrning, medan Kristdemokraternas Anders Andersson ville gå från en kontrollkultur till en tillitskultur. Han sade också att det inte var bättre förr – då fungerade sjukvården dåligt på grund av de långa köerna.

– Läkaresällskapet vill inte ha det som det var förr, klargjorde Ingemar Engström. Men när vi ser att man börjar tulla på etiska principer för att få in pengar till sin mottagning måste vi reagera.