Den 1 maj 2013 omorganiserades vården i Skåne, då tretton förvaltningar minskades till fyra. Sjukhus och primärvård slogs ihop i nya geografiskt baserade förvaltningar i syfte att stärka samverkan mellan de olika delarna i vården. Nu har personalorganisationerna, ett år efter reformen, fått möjlighet att framföra sina synpunkter på omorganisationen i ett möte med regionledningen.

Läkarförbundets regionförening, Läkarförbundet i Skåne, konstaterar att man fått gehör för vissa synpunkter, till exempel att primärvården skulle vara integrerad i de nya förvaltningarna. Samtidigt menar man att stora omorganisationer alltid leder till att fokus flyttas från kärnarbetet och ifrågasätter att det var värt priset. Liknande kritik kommer från Vårdförbundet, som menar att omorganisationen i praktiken inneburit ett förlorat år för arbetsmiljö-, utvecklings- och patientsäkerhetsarbetet.

En genomgående kritik är att avstånden till förvaltningsledningarna blivit större. Chefer reser runt mellan orterna och upplevs som mindre närvarande. Läkarförbundet i Skåne menar att cheferna måste föra upp alltför mycket i hierarkin, vilket leder till handlingsförlamning. De geografiska gränserna upplevs vidare som hinder för samarbeten mellan näraliggande orter, som Malmö och Trelleborg.

Läkarförbundet menar att universitetssjukvården och forskningen har kommit bort, och både SACO-rådet och Läkarförbundet tycker båda att den lojalitetskultur som funnits redan innan har blivit förstärkt i och med omorganisationen: »Tystnadskulturen breder ut sig, det upplevs som farligt för chefer att yppa kritik offentligt« (Läkarförbundet i Skåne).

Vad gäller att stärka öppenvården, som var ett av huvudsyftena, finns det enligt Läkarförbundet i Skåne förutsättningar i den nya strukturen, men det har fallit på att man fått ett större uppdrag utan motsvarande resurser.

Trots att det finns mycket kritik mot omorganisationen vill ändå flertalet personalorganisationer, däribland Läkarförbundet i Skåne, inte att man river upp beslutet, eftersom det vore ännu sämre.

När ett korrekt beslut om omorganisationen formellt togs i regionfullmäktige den 7 juli, över ett år efter att den nya organisationen trädde i kraft, beslutade regionfullmäktige att regionstyrelsen ska återkomma med förslag på åtgärder som rör de problem som kom fram vid mötet med personalorganisationerna.

Fakta

Beslutet att organisera om vården i Skåne i fyra geografiskt baserade förvaltningar togs av regiondirektören den 4 april 2013. Den socialdemokratiska oppositionen ansåg att beslutet borde ha fattats på politisk nivå och överklagade beslutet. Såväl förvaltningsrätten som kommarrätten har kommit fram till att beslutet borde ha tagits i regionfullmäktige. Den 17 juni togs ärendet upp i regionfullmäktige, men återemitterades av en minoritet med uppdraget att inhämta fackens synpunkter innan ärendet togs upp på nytt. Den 7 juli fattade ett extra fullmäktige det formella beslutet.