I det aktuella fallet i Skåne lämnades en förälders 40-sidiga journal ut till en kommuns socialtjänst. Ansvarig psykiater gjorde utlämningen med villkoret att socialtjänsten endast fick använda de uppgifter som hade betydelse för skydd av barn i sin utredning.

Uppgifterna går isär om bakgrunden till att patientjournalen lämnades ut. Enligt läkaren hävdade kommunens socialsekreterare att alla journaluppgifter behövdes för utredningen. Kommunen uppger däremot att man förväntade sig ett kortare yttrande men istället erbjöds att få tillgång till hela journalen.

I sitt beslut riktar JO kritik mot både den behandlande läkaren och mot Region Skåne för kunskapsbrister.

l socialtjänstlagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som ålägger myndigheter och befattningshavare i sjukvården att till socialnämnden lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för en bamavårdsutredning. Det är dock den utlämnande myndigheten som har att pröva uppgiftsskyldighetens omfattning.

JO hänvisar till ett rättsfall i Regeringsrätten från 2007. I det ärendet upprättade sjukhuset ett intyg till socialtjänsten med en sammanfattning av uppgifter från patientjournalen och fullgjorde på så sätt sin skyldighet att lämna ut uppgifter. 

En form av intyg eller utlåtande är ett sätt att leva upp till lagbestämmelserna, skriver JO. Ett alternativ är att bit för bit sekretesspröva journalen.

JO Lilian Wiklund skriver i sitt beslut att hon finner det anmärkningsvärt att regionstyrelsen bedömt att utlämnandet skett enligt gällande rätt och att hon har svårt att förstå hur läkaren resonerade när »villkoret« till socialtjänsten ställdes upp.

»En företrädare för den utlämnande myndigheten kan givetvis inte låta bli att pröva uppgiftsskyldighetens omfattning genom att ställa upp någon form av villkor för socialtjänsten, skriver JO.«