Sverige måste förbättra vården av psykiskt sjuka. Det konstaterar OECD i rapporten »Making Mental Health Count«. De pekar särskilt ut vården av lindrig psykisk sjukdom, till exempel ångest och depression, som bristfällig.

Samarbetsorganet konstaterar att Sverige framför allt riktat strålkastarna mot dem som lider av allvarlig psykisk sjukdom samt att ta hand om psykisk ohälsa hos barn och unga. Grupperna är särskilt prioriterade i regeringens handlingsplan »PRIO psykisk ohälsa – en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016«.

Självmorden i Sverige har minskat med 5,6 procent från 2000 till 2011. Samtidigt har överdödligheten ökat med 11 procent bland personer med diagnosen schizofreni och med 21 procent bland personer med diagnosen bipolär sjukdom mellan 2006 till 2011. Här sticker Sverige ut i statistiken. Överdödligheten för personer med bipolär sjukdom är till exempel mer än tre gånger så hög som i Danmark.

Enligt samarbetsorganet finns det omfattande problem i samtliga medlemsländer. Mellan en tredjedel och hälften av dem som lider av psykisk ohälsa får inte någon vård. Det leder till betydande samhällskostnader på grund av minskad produktivitet, sjukfrånvaro, invaliditet och arbetslöshet enligt OECD. Personer med en allvarlig psykisk sjukdom har en förväntad livslängd som är 20 år kortare än genomsnittet för hela befolkningen, och risken att de blir arbetslösa är 6–7 gånger så stor. 

OECD föreslår en ökad satsning på primärvården för att människor med lindrig psykisk sjukdom ska kunna tas om hand där. De ger även några exempel på åtgärder. Till exempel att läkare och sjuksköterskor inom primärvården fortlöpande bör utbildas om psykisk ohälsa.

OECD-länderna hade år 2011 i snitt 16 psykiatrer per 100 000 invånare. Flest psykiatrer finns i Schweiz, 45 per 100 000 invånare. I Turkiet och Mexiko fanns det däremot bara 5 psykiatrer per 100 000 invånare.