Efter händelsen tidigare i år, då en läkare försökte hindra ett besök av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på en geriatrikavdelning, har många vänt sig till SKL med frågor om vad som gäller vid politikerbesök i vården. Därför har SKL nu tagit fram en vägledning för kommuner och landsting.

SKL framhåller att även om förtroendevalda har ett behov att få en bild av hur vården fungerar, har »verksamhetens behöriga gång« alltid företräde framför studiebesök. Man måste också väga in att patienterna inte har bett om att få träffa politiker. För att inte bryta mot patientsekretessen krävs i princip alltid samtycke från patienterna vid studiebesök av utomstående. Frågor från medarbetare angående patientintegritet, patientsäkerhet och andra verksamhetsrelaterade frågor måste också tas på största allvar.

Om en sjukhusledning öppnar för studiebesök från politiska partier måste urvalet ske på objektiv grund, framhåller SKL. Det är tveksamt om kritik från personalen mot ett visst partis budskap vore ett godtagbart skäl att neka tillträde.

När det gäller personalens rätt att manifestera sin åsikt i politiska frågor är det inte tillåtet utan arbetsgivarens medgivande. SKL rekommenderar också att arbetsgivaren har en begränsande attityd till knappar och annat som visar på politisk hemvist.