Dödligheten i demenssjukdomar har ökat från omkring 100 per 100 000 invånare 1987 till drygt 400 år 2013. En delförklaring kan vara att läkarna har blivit alltmer benägna att rapportera demens som dödsorsak, enligt rapporten.

Den totala dödligheten har sjunkit de senaste 20 åren.

Hjärt–kärlsjukdomar var 2013 fortfarande den vanligaste dödsorsaken, 38 procent för kvinnor och 37 procent för män, men färre dör av den anledningen numera jämfört med i slutet av 80-talet.

Näst vanligaste dödsorsak är tumörsjukdomar, 24 procent.

Utbildningsnivå är kopplad till dödsorsak. Bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning är dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar mer än dubbelt så hög som bland kvinnor med eftergymnasial utbildning.