Sjuksköterskan Lena Burström har i sin avhandling jämfört akutmottagningen i Västerås, där den första bedömningen görs i ett specialistlett team, med två andra mottagningar som arbetar enligt andra modeller.

Mediantiden från det att patienten träffade läkaren till utskrivning var 158 minuter för akutmottagningen med specialistläkarlett triage. För en mottagning som tillämpade en triage-modell med sjuksköterska i första ledet och därefter underläkare var mediantiden 197 minuter och för en mottagning som hade en sjuksköterska i första ledet följt av akutläkare var tiden 243 minuter.

I en annan undersökning framkom att man i Västerås minskat tiden fram till första läkarbedömning med 47 minuter och den totala besökstiden med 34 minuter när man införde specialisttriage. Samtidigt lämnade färre patienter akuten innan behandlingen avslutats, färre återkom de följande dagarna och färre avled under 30-dagarsperioden efter besöket.

Resultaten ligger i linje med de som framkom i ett försök vid Universitetssjukhuset i Örebro 2012 (redovisat i en studie i Läkartidningen tidigare i år), där den genomsnittliga vistelsetiden vid akuten minskade med 30 procent när man tillämpade specialistläkarledd teambedömning av patienter som sökt medicinakuten.

SBU kom i en rapport 2010 fram till att det fanns stöd för att triagemodeller kan korta tiden till första läkarbedömning och den totala visteslsetiden på akuten, men att det vetenskapliga underlaget var begränsat.