Mellan 2008 och 2013 har det blivit dubbelt så vanligt att patienter på intensivvårdsavdelning, IVA, transporteras till annan IVA på grund av resursbrist. 2008 skedde det vid 0,63 procent av alla vårdtillfällen, 2013 vid 1,36 procent av vårdtillfällen eller totalt 580 vårdtillfällen.

Det här framgår av Svenska intensivvårdsregistrets, SIR, årsrapport för 2013, där det dock framhålls att det inte är klart om ökningen speglar en bättre rapportering eller om det skett en verklig förändring.

Samtidigt framgår att dödligheten bland patienter som skickats till annan IVA på grund av resursbrist är högre än bland patienter som skickas till annan IVA på grund av att de är hemmahörande där eller för att de är i behov av den medicinska kompetens som finns på den mottagande IVA:n. Jämfört med patienter som skickats till annan IVA på grund av de hör hemma där var 30-dagarsmortaliteten 2013 drygt 30 procent högre bland patienter som skickats iväg på grund av resursbrist.

– Det går inte att bortse från att varje transport innebär en risk, hur säker man än försöker göra den. När man flyttar patienter tappar man dessutom tid. Även om man skickar över all journaldata kan det ta 1–2 dagar att sätta sig in i den här gruppen svåra patienter, säger överläkaren Christina Agvald-Öhman, ordförande för SIR.

Är det inte lite olika patientgrupper? Man skickar väl inte iväg en patient till hemmasjukhuset om man inte tror att patienten klarar det. Och när man skickar iväg någon på medicinsk indikation bedömer man väl att det finns en nettovinst.

Man kan naturligtvis inte säga säkert vad sådana saker beror på, men det är ändå ganska stora skillnader, och det är inte bra att skicka iväg på grund av platsbrist, menar Christina Agvald-Öhman.

En fördjupad analys av vilka faktorer som bidrar till den oväntat höga dödligheten bland patienter som flyttas på grund av resursbrist genomförs nu.

Rapporten visar att dödligheten bland IVA-patienter även är kopplad till beläggningsgraden vid tidpunkten då patienten skrivs ut. Bland patienter som skrivs ut vid hög beläggning är överlevnaden efter 30 dagar 10 procent lägre än bland patienter som skrivs ut vid normal beläggning.

– Om du som doktor har nio patienter men bara kan ta hand om sju måste du få bort två patienter, och då kan det vara någon som egentligen hade mått bra av att vara kvar något dygn. Det hänt mig själv många gånger, säger Christina Agvald-Öhman.