Att det på sikt behövs en nationell finansiering av vården för att garantera en jämlik tillgång till vård slog Läkarförbundet fast i sitt policyprogram Framtidens sjukvård från 2004, och Heidi Stensmyren menar i debattartikeln att de stora skillnader i resultat och väntetider som framkommit i mätningar de senaste åren är följden av en otidsenlig och fragmenterad organisation.

Som skäl för en nationalisering av sjukvården framhåller hon bland annat kraven på dyra investeringar i medicinteknik, läkemedel och lokaler samt de ökade svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetenser. Även förutsättningarna för forskning och innovation skulle enligt Heidi Stensmyren bli bättre med en huvudman i stället för 21.