Kvinnan sökte vård på akutmottagningen till ett universitetssjukhus på grund av andningssvårigheter och smärtor i vänster sida av bröstkorgen. Efter att EKG tagits fick hon träffa en akutläkare, som lyssnade på hjärtat och kände på kroppen där hon hade ont. Läkaren sade att det troligtvis var muskelvärk, ordinerade receptfria värktabletter och skickade hem patienten.

Emellertid tilltog smärtorna, och tolv timmar senare sökte kvinnan åter hjälp på akutmottagningen. Den här gången togs prov, röntgenundersökning av lungorna genomfördes, och därefter en datortomografi som påvisade lungemboli. Kvinnan lades in på MAVA för vidare vård.

När kvinnan senare tillfrisknat anmälde hon det inträffade till Socialstyrelsen, varifrån ärendet gått över till IVO. Efter att ha utrett ärendet riktar IVO kritik mot den akutläkare som kvinnan träffade vid det första besöket.

Akutläkaren tog otillräcklig anamnes vad gäller eventuella riskfaktorer, konstaterar IVO, som också kritiserar honom för avsaknad av differentialdiagnostiskt tänkande och frånvaro av provtagning. På grund av detta fördröjdes tiden tills diagnosen blev säkerställd och behandlingen påbörjad.

Därmed utsattes patienten för risk för vårdskada, något som akutläkaren är ansvarig för, fastslår IVO.