Den miljard som man vill satsa under 2016–2018 för att minska den psykiska ohälsan bland unga ska användas till att öka kunskaperna, öka tillgänglighet till vård och stöd samt till en bättre samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst.

Den föreslagna samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ska, utöver att korta köer, även öka huvudmännens drivkrafter att skapa sammanhållna vårdkedjor och öka vårdgivarnas helhetsansvar för patienten.

Andra delar i manifestet är att man vill satsa 500 miljoner per år under nästa mandatperiod på att förkorta väntetiderna och öka kvaliteten inom cancervården. Viss avancerad cancervård vill man till koncentrera till färre sjukhus.

Man vill gå vidare med SBU:s förslag om ett nationellt hälsobibliotek och inrätta en nationell kunskapsguide för vårdens personal.

För att förbättra kontinuiteten i vården av de mest sjuka äldre vill alliansen införa ett prestationsbaserat stimulansbidrag till landsting och kommuner som sluter en regional överenskommelse om samverkan för bättre vård och omsorg till äldre. För att råda bot på bristen på läkare och sjuksköterskor vill man vidta åtgärder för att landstingen bättre ska kunna planera för sin kompetensförsörjning.