Sedan två år tillbaka använder primärvården i Kalmar läns landsting ett engelskt verktyg för patientsäkerhetsarbete, Manchester patient safety framework (MaPSaF). Man hade bestämt sig för att satsa mer på patientsäkerhet när några ansvariga hörde modellen beskrivas på en föreläsning av en engelsk expert. Efter att ha granskat verktyget bestämde man sig för att översätta det till svenska.

– Det fungerar för att det är gjort speciellt för primärvården, säger Mikael Christiansson, allmänläkare på vårdcentralen i Färjestaden och kvalitetsstrateg för primärvården i Kalmar län. Han presenterade metoden på den nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm den här veckan.

Proceduren är enkel. De anställda på en enhet samlas och fyller i var sitt formulär. Svaren samlas in och ligger till grund för en gemensam diskussion. Det hela tar två timmar, och tanken är att man ska göra om det vartannat år.

Formuläret innehåller nio kategorier, och i varje kategori ska man skatta vilken nivå ens enhet befinner sig på. Det finns fem nivåer, från A som är sämst till E som är bäst.

Som exempel kan man ta kategorin »Hur högt prioriteras patientsäkerheten?«. Nivå A innebär att den inte prioriteras alls, utan man reagerar på saker när de händer. Nivå C innebär att det finns skrivna rutiner på olika nivåer, men inget samband mellan nivåerna. Och på nivå E finns det ett patientsäkerhetssystem i hela verksamheten, som alla anställda är väl införstådda med – och även patienter och anhöriga är inbegripna.

– När vi gjorde det här första gången kom vi i genomsnitt på nivå C, berättar Mikael Christiansson. Men det var stor spridning i svaren, från A till E. Det blev en bra utgångspunkt för diskussion.

Bengt Öberg, chefsläkare vid Kalmar läns landsting, är mycket positiv till MaPSaF:

– Formuläret är enkelt att fylla i och fångar förbättringsområden. Man ser vad som krävs för att gå från nivå C till D. Metoden får hela personalen att prata om patientsäkerhet. Och den är billig.

I dag har över hälften av de offentligägda primärvårdsenheterna i Kalmar län använt formuläret, och för de som startade 2012 kan det snart vara dags för en ny omgång. Representanter för Gävleborgs läns landsting har varit på studiebesök och funderar på att införa metoden.

Det behövs stöd för att få fart på patientsäkerhetsarbetet i primärvården, säger Mikael Christiansson:

– En vanlig attityd i primärvården är att patientsäkerhet inte är vår sak, utan något för slutenvården. Det finns också ett motstånd mot att man läggs på ytterligare arbetsuppgifter. Därför är det bra med ett verktyg som är specialgjort för primärvården.