Intresset för patientsäkerhet har växt det senaste decenniet. I år var det åttonde gången som Patientsäkerhetskonferensen hölls, denna gång med temat »Patientens säkra väg genom vården« och slutsålda biljetter.

De senaste åren har patientsäkerhetsarbetet tagit flera ordentliga kliv framåt. 2007 fattade regeringen ett beslut om en nationell satsning för ökad patientsäkerhet och året därpå kom Socialstyrelsens med en nationell vårdskadestudie. 2011 kom ytterligare en milstolpe i och med Patientsäkerhetslagen. Samma år sjösatte regeringen den fyraåriga patientsäkerhetssatsningen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Tack vare att strålkastarna har riktats mot området har vården blivit säkrare. Det anser både Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKL och professorn och patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg. I dag finns en större öppenhet kring frågorna och vårdgivarnas ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet har också blivit tydligare.
– Vi har andra patientsäkerhetsglasögon i dag. Det gör att vi upptäcker fler risker och fel, säger Eva Estling.

De senaste tre åren har SKL bedömt landstingen och regionernas systematiska patientsäkerhetsarbete. Grunden är vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser, resultat från punktprevalensmätningar och antibiotikaförskrivningar. Resultatet visar på stora förbättringar. 

Men det finns också områden där utvecklingen stått och stampat. Ett sådant är de vårdrelaterade infektionerna, den vanligaste vårdskadan i dag. Trots många och relativt stora satsningar har framgångarna uteblivit. Ett annat orosmoln är att samma fel återkommer år efter år i Lex Maria-ärendena enligt Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsrapport 2013.
– Patienterna kan nog acceptera att det blir fel, men att det blir samma fel gång på gång är svårare att acceptera, säger Hans Rutberg.

Han poängterar bland annat vikten av patientmedverkan, god arbetsmiljö och patientsäkerhetskultur för att få en säkrare vård. Samt ett engagemang från ledningens sida. Eva Estling lägger till mod på listan.

– Vi måste ha ett mod och bjuda in patienterna och fråga vad som är viktigt för dem. Vi måste också ha ett mod att våga behandla olika utifrån var och ens behov.

Den sista december tar patientsäkerhetssatsningen, som pågått 2011–2014, slut. Cirka 2,5 miljarder kronor kommer då att ha delats ut till landsting och regioner som har klarat de uppsatta målen. Nu är det upp till dem att se till att det systematiska patientsäkerhetsarbetet fortsätter, enligt Lena Hellberg som är ämnesråd på Socialdepartementet.
– Stimulanspengarna är en satsning under en begränsad tid. Målet är att patientsäkerhetsarbetet ska bli en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 

Patientsäkerhetskonferensen

Konferensen hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö 23–24 september. Den är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund samt branschorganisationer inom hälso- och sjukvård och omsorg. Projektägare är Sveriges Kommuner och landsting och Patientförsäkringen, LÖF.

På Patientsäkerhetskonferensens webbplats finns mer information och intervjuer med föreläsare samt en film om patientsäkerhetens utveckling de senaste tio åren.