Helsingborg har sedan 2005 ett förbud mot att placera patientsängar så att det försvårar personalens arbete, en situation som ofta uppstår i samband med överbeläggningar. 2011 höjdes vitesbeloppet till en miljon kronor, då man inte sett någon effekt av tidigare utdömda viten, och i fjol dömdes sjukhuset att betala hela två miljoner kronor för brott mot förbudet.

– En bra tid efter det fick vi in väldigt få signaler om överbeläggningar och när vi gjorde uppföljningar kunde vi inte heller se att man bröt mot förbudet, säger Lise-Lotte Hamfelt vid Arbetsmiljöverket Region Syd.

Från Arbetsmiljöverkets sida hade man hoppats att ärendet snart skulle kunna avslutas. Men i våras förändrades bilden och man började på nytt få rapporter om problem, främst på medicinkliniken.

– Från i maj ökade det igen och vi får fortfarande in signaler på att det finns överbeläggningar. När vi själva har besökt sjukhuset har vi kunnat konstatera att man bryter mot förbudet. Det ärendet håller vi nu på att handlägga, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Kan ni komma att kräva ut ytterligare en miljon i ert kommande beslut?

– Ja, det kan bli aktuellt.

En annan fråga är om problemen över huvud taget varit borta. För parallellt med att det lättade överbeläggningsmässigt ute på avdelningarna, började det komma in signaler till Arbetsmiljöverket om en ökad arbetsbelastning på akutmottagningen i Helsingborg när patienterna blev kvar där i stället för att slussas vidare (se LT 20/2014).

Nu finns tecken på att samma sak håller på att ske vid länssjukhuset i Sundsvall, ett annat av de sjukhus där Arbetsmiljöverket tagit till miljonviten mot överbeläggningar. I mitten av augusti gjorde myndigheten en uppföljning på akutmottagningen av ett tidigare ärende, och fick då beskrivet för sig hur patienter på grund av vårdplatsbrist blir liggande kvar längre på akuten.

– Man beskriver både från medicinkliniken och från akutmottagningen att det blir en besvärlig situation mellan de läkare som försöker lägga in patienter och de läkare på avdelningen som försöker hålla emot, säger Ingrid Andersson vid Arbetsmiljöverket region Nord

När det gäller det tredje sjukhus som fått betala stora viten för överbeläggningsrelaterade arbetsmiljöproblem, Gävle sjukhus, finns däremot i dag inga tecken på att problemen skulle ha flyttat till akuten.

– Vi har inte fått några signaler om arbetsmiljöproblem på akuten kopplade till förbudet mot felplacerade patientsängar, säger Mia Carnerius vid Arbetsmiljöverket Region Mitt.