I sin årliga Hjärtrapport redovisar Hjärt-Lungfonden statistik från kvalitetsregistret Swedeheart över hjärtinfarktvården i Sverige. Sjukhusen rankas utifrån ett kvalitetsindex som baseras på̊ åtgärder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtinfarktvård.

Mellan 2011, då det nuvarande indexet började användas, och 2013 har medeltalet ökat från 4,6 till 5,1 på den 11-gradiga skalan. Men skillnaderna är stora mellan olika sjukhus. Västerviks sjukhus i topp får hela 8,5 poäng medan Gällivare sjukhus i botten bara får 1 poäng.

Ett område där man ser förbättring är eftervården. Andelen patienter som når samtliga sekundärpreventiva mål (LDL-kolesterol, systoliskt blodtryck, fysisk träning och rökfrihet) efter ett år har ökat från 9 till 12 procent. Till Swedehearts mål om 40 procent är det dock långt kvar. Spridningen mellan sjukhusen är också mycket stor; I l Lund når över en tredjedel av patienterna målnivåerna efter ett år, medan bara ett par procent av dem i Uppsala gör det.