Vid en stickprovskontroll för två år sedan visade det sig att en taxeläkare i Gävleborg krävt för mycket i ersättning. Landstinget ville därför göra en större granskning och begärde att få kontrollera patientjournalerna.

Läkaren vägrade dock att lämna ut journalerna, med motiveringen att det stred mot patientsekretessen. Han ansåg vidare att det inte fanns något avtal med landstinget – trots att han i många år debiterat landstinget enligt lagen om läkarvårdsersättning.

Landstinget begärde därför hjälp från Kronofogdemyndigheten att få ut journalerna. Det beslutet överklagades till tingsrätten, som gav landstinget rätt.

Men när ärendet prövades i hovrätten konstaterades att tingsrätten begått formella fel när den fattade sitt beslut. Ärendet har därför återvisats till tingsrätten för fortsatt handläggning.