SKL har granskat 19 141 sjukhusjournaler från 2013. I den färska rapporten »Patientsäkerhet lönar sig – kostnader i slutenvården« konstateras det att vårdtiden i genomsnitt fördubblas för patienter med vårdskador. Något som medför stora merkostnader. Baserat på de slumpvis utvalda vårdtillfällena inom den somatiska slutenvården som har undersökts, har SKL uppskattat att vårdskador leder till nästan en och en halv miljon extra vårddagar på ett år och merkostnader på åtta och en halv miljard kronor per år som skulle ha kunnat undvikas.

– Skador i vården orsakar först och främst lidande för patienten, men är också ett slöseri med resurser som hade kunnat användas bättre. Med mer fokus på det förebyggande arbetet kan båda delarna minskas. Vi måste också se diskussionen om vårdplatser i skenet av detta, säger Håkan Sörman, VD på SKL i ett pressmeddelande

Granskningen är gjord vid 63 sjukhus i Sverige. Runt häften av de granskade vårdskadorna bedömdes vara lindriga. Drygt 40 procent ledde till att patienten tvingades stanna kvar längre än planerat på sjukhuset. I 5,6 procent av fallen fick patienten en permanent skada eller avled. Vårdrelaterade infektioner (VRI), trycksår och fallskador innebär störst merkostnader per skada, enligt rapporten.

SKL gjorde en liknande undersökning förra året, då man gick igenom 10 000 patientjournaler. Då beräknades vårdskadorna medföra en kostnad på mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor per år.

Läs mer:

Stora kostnader för skador i vården