Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Foto: Creative commons/Akademiska sjukhuset

IVO inledde i våras ett tillsynsärende mot Landstinget i Uppsala län om brott mot tystnadsplikten och röjande av sekretessbelagda uppgifter. Bakgrunden var en fråga från läkarföreningens huvudskyddsombud vid Akademiska sjukhuset, Anna Rask-Andersen, som undrade om de kontorslandskap som personalen arbetar i på nya Psykiatrins hus är förenliga med patientsekretessen. Enligt henne är det lätt att se vad som står på kollegors skärmar och att höra vad som sägs i telefonsamtal, vid diktering och i samtal mellan vårdpersonal.

I en inlaga till IVO dementerar landstinget huvudskyddsombudets uppgifter och menar att arbetsplatserna är väl avskärmade med ljudisolerande material. Man medger samtidigt att viss överhörning av samtal och diktering är möjlig. De som har arbetsplatser nära varandra ingår dock i samma team och arbetar med samma patientgrupp, skriver landstinget, och påpekar att det finns tysta rum dit man kan gå för känsliga telefonsamtal. Landstinget skriver också att dataskärmarna inte är »fullt synliga« för andra.

Eftersom svaren från landstinget delvis motsäger de uppgifter som kommit från läkarföreningen har IVO nu beslutat att göra en inspektion på plats, berättar medicinalrådet Karl-Otto Svärd på IVO.

– Läkarna tycker inte att det fungerar med avskildhet medan klinikledningen säger att det gör det om man följer rutinerna, och därför vill vi se på plats hur det ser ut och höra respektive part beskriva på plats. Vi tycker att det är en principiellt väldigt viktig fråga.

Inspektionen kommer troligtvis att äga rum i slutet av november. Förutom att okulärt undersöka arbetsplatserna planerar man att tala med ledning, läkare och andra berörda, säger Karl-Otto Svärd.

Har ni utrett något likande fall tidigare?

– Nej, vi har inte stött på det här tidigare.

Redan när planerna för Psykiatrins hus presenterades 2007 protesterade läkarföreningen mot förslaget att personalen skulle arbeta i kontorslandskap, och vid Läkarförbundets fullmäktige i våras fick föreningen stöd för en motion med innebörden att förbundet ska verka för att lokaler ska utformas med hänsyn till sekretsskrav.

I Sörmland stoppades ombyggnadsplaner i våras efter läkarprotester mot kontorslandskapen.