Kömiljarden var något av ett hälso- och sjukvårdspolitiskt flaggskepp för den förra regeringen, som menade att belöningen till landsting som lever upp till vårdgarantin lett till påtagligt kortade köer i den svenska sjukvården.

Men kömiljarden var och är kontroversiell; Läkarförbundet varnade redan innan den infördes 2010 för att återbesök skulle trängas undan eftersom de inte omfattas av vårdgarantin, en oro man anser har bekräftats. Nu väljer alltså den nya regeringen att avskaffa stimulansbidraget. 2015 års pengar blir de sista som betalas ut.

Visserligen har det varit svårt att få fram evidens på att undanträngning verkligen skett, framhåller regeringen, men nöjer sig med att konstatera att det finns en del sådana indikationer och menar att det långsiktiga arbetet med att förbättra tillgängligheten kan klaras genom att vårdgarantin är reglerad i lag.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, välkomnar beskedet att kömiljarden försvinner.

– Kömiljarden har vi kritiserat kraftigt. Men vi vill ha satsningar på området. Vi måste komma åt bristande kontinuitet och tillgänglighet. Nu är det intressant vad man vill göra i stället.

Svaret på den frågan är att man, från och med nästa år, vill investera i vad regeringen kallar för en »professionsmiljard«. Syftet med satsningen är enligt regeringen att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, ge landstingens kompetensförsörjning en skjuts framåt och och förbättra möjligheterna att använda sjukvårdens professioners olika kompetens på bästa sätt. »En förutsättning för att vårdgivare ska kunna erbjuda en god vård är att de har rätt personal till rätt uppgift. På detta sätt frigörs mer tid för arbete med patienten och för att utveckla vården«, står att läsa i budgetpropositionen.

Regeringen skriver även att det finns behov av att titta närmare på hur problemen med vårdplatsbristen och överbeläggningarna kan lösas, samt att det krävs bättre administrativa system och rutiner i sjukvården. Utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, där Göran Stiernstedt är nationell samordnare, nämns i sammanhanget.

Men exakt hur den så kallade professionsmiljarden ska användas lämnas öppet. Regeringen skriver att man »kommer att ha en nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna« när det gäller detta.

Den nye sjukvårds- och folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) har bjudit in både Läkarförbundet och Vårdförbundet till samtal. Heidi Stensmyren ska träffa honom under nästa vecka.

Fler punkter ur den rödgröna budgetpropositionen

  • Regeringen vill ta bort egenavgiften för läkemedel för personer under 18 år. 200 miljoner kronor avsätts för detta år 2015, därefter 400 miljoner kronor årligen till 2018.
  • En kommission för jämlik hälsa ska tillsättas.
  • En särskild utredning bör undersöka en ny styrning i välfärden efter New Public Management, NPM, och utforma en nationell strategi för idéburen välfärd. Professionens kunnande och yrkesetik ska, enligt regeringen, bli vägledande.
  • Cancersatsningen, som alliansregeringen sjösatte, fortsätter. Regeringen lägger 500 miljoner kronor per år under 2015–2018 på att korta väntetiderna inom cancervården och minska de regionala skillnaderna.
  • Förlossningsvården får 400 miljoner kronor 2015–2018.
  • Antalet utbildningsplatser på sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen ska utökas.
  • Lagstiftningen ska ändras så att privata försäkringspatienter inte kan gå före i kön i den offentligt finansierade vården. Planen är att en proposition ska lämnas in 2015.
  • Det obligatoriska vårdvalet inom primärvården ska avskaffas.
  • Förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn bör kartläggas och analyseras, enligt regeringen. Om kartläggningen visar att skattereglerna missbrukas, vill regeringen ändra reglerna.
  • Möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- och regionsjukhus ska förhindras. Förslag till ändrad reglering ska komma nästa år.