Utredaren Britt-Marie Danestig har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten kartlagt vilken utbildning hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper får i strålskydd och jämfört utbildningarnas innehåll med kraven som EU ställer. Resultatet visar att ett flertal utbildningar – både vad gäller grundutbildning och vidareutbildning och fortutbildning – inte uppfyller EU-kraven. När det gäller läkarutbildningen är bristerna betydande, enligt rapporten.

Bakgrunden till att Strålsäkerhetsmyndigheten låtit undersöka detta är att ett nytt EU-direktiv har kommit, som ställer krav på medlemsländerna att se till att läkare och övrig personal som arbetar med medicinska bestrålningar har lämplig preklinisk och klinisk utbildning i strålskydd. De nya reglerna ska vara införda i svensk lagstiftning senast februari 2018. 

Rapportens slutsats är att den statliga styrningen bör bli tydligare. Högskoleförordningens examensbeskrivningar borde också förtydligas och bör innehålla konkreta lärandemål som rör medicinska bestrålningar. 

Rapporten föreslår att kunskap om strålskydd och medicinsk bestrålning ska finnas med som en kvalitetsindikator i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. På grund av den snabba utvecklingen inom området är kontinuerlig fortbildning också nödvändig.

Rapporten kommer att utgöra en grund för Strålsäkerhetsmyndighetens fortsatta arbete med att ta fram nya föreskrifter.
– Utredningen är ett bra underlag för att vi ska kunna besluta vilka kompetenskrav vi ska ställa i våra nya föreskrifter om medicinska bestrålningar som vi håller på att ta fram, samt hur dessa kompetenskrav ska utformas. Men för att det ska fungera måste även kursplanerna för de olika yrkes- och specialistutbildningarna förändras, säger Anders Wikander som är inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.