I samband med en översyn av föreskrifterna för förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (LVFS 2009:13) har Läkemedelsverket övervägt att ta bort möjligheten för läkare att ringa till apotek och förskriva läkemedel den vägen. Syftet är att förhindra att telefonrecept missbrukas av obehöriga.

Läkemedelsverket har dock kommit fram till att det finns situationer där telefonrecept behövs. I stället vill man skärpa regelverket så att telefonrecept inte bara som i dag enbart får användas »undantagsvis« utan att det dessutom bara ska få ske »i brådskande fall«. Samtidigt begränsas den mängd som får förskrivas via telefon till minsta förpackningsstorlek.

Läkarförbundet motsätter sig i ett remissvar dessa begräsningar, som man anser drabbar vården och patienterna. Det blir merarbete för läkarna när man måste komplettera recepten om den minsta förpackningen inte räcker. Dessutom finns risken att patienten inte hämtar ut det kompletterande receptet och därmed inte fullföljer läkemedelsbehandlingen. 

Läkarförbundet anser att man, innan man beslutar om åtgärder för att minska förfalskade telefonrecept, behöver ta fram uppgifter om hur vanligt det är med missbruk av telefonrecept, vilka läkemedel det rör sig om och varför kontrollen på apoteken inte fungerar.

Läkemedelsverket har även, inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, tillsammans med Socialstyrelsen utrett ett borttagande av pappersrecept vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Läkarförbundet delar i en skrivelse till Läkemedelsverket bedömningen att det finns problem med pappersrecept, exempelvis hot mot apotekspersonal och kostsam administration. Samtidigt betonar förbundet att innan pappersrecepten kan tas bort måste IT-systemen anpassas så att de klarar att hantera e-recept till personer med skyddad identitet. Vidare måste det finnas reservlösningar i den händelse journalsystemen skulle ligga nere, där man pekar på just telefonrecept som en av flera lösningar. Läkares fria förskrivningsrätt utanför tjänsten måste också tillvaratas, exempelvis genom en journaloberoende webblösning.