När den nu gällande föreskriften för läkares ST (SOSFS 2008:17) infördes var en av nyheterna ett krav på regelbunden extern granskning av verksamheter med ST-utbildning, så som tidigare skett frivilligt genom SPUR-inspektionerna.

I förslaget till ny ST-föreskrift, som är tänkt att gälla från våren 2015, vill Socialstyrelsen ta bort det kravet. Läkarförbundet är i sitt remissvar mycket kritiskt till det och menar att det skulle innebära en »kraftig försvagning« av kvalitetsarbetet kring ST-läkarnas utbildningsmiljö. Att man inte ska granska sig själv är ett axiom när det gäller ansvarsutkrävande, menar Läkarförbundet, som betonar att andra länder går i precis motsatt riktning, däribland Storbritannien där utbildande enheter inspekteras av oberoende General Medical Council.

– Jag förstår inte att man vill försvaga ett system som har varit bra och accepterats överallt. Det måste vara en trygghet för en klinik att veta att man har en utbildning som tål en oberoende inspektion, säger Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, tror att slopad extern granskning kommer att leda till ökade kvalitetsskillnader.

– Vi vet redan i dag att det skiljer extremt mycket i kvalitet mellan olika sjukhus och vi tror att det behövs oberoende granskning för att få till en hög nationell standard på ST-utbildningarna.

Läkarförbundet är även mycket kritiskt till att en rad andra formuleringar tagits bort som rör kvalitetssäkringen av utbildningen. Exempel på strukna formuleringar är att kurser som ST-läkarna går bör vara kvalitetsgranskade, att vårdgivaren ska ha dokumenterade rutiner för ST, att ST-läkare bör ha tillgång till regelbunden intern och extern utbildning samt tid för självstudier, att tillgång till specialistläkare med relevant kompetens bör motsvara behovet av handledar- och instruktörsinsatser samt att om det föreligger brister i en ST-läkares kompetens bör det leda till förbättringar i verksamhetens utbildningsinsatser.

Sammantaget har dessa förändringar ett starkt negativt signalvärde, menar Emma Spak.

– Enskilt kan de här formuleringarna te sig som detaljer, men det är många förändringar som pekar åt samma håll, att man lägger mer av ansvaret på den enskilde ST-läkaren. Men studierektorer och handledare som vi pratar med säger ofta att när man inte uppnått målen är det för att man inte fått tid att gå kurser, göra randningar eller på grund av bristfällig handledning och det är saker som den enskilde ST-läkaren inte själv kan åtgärda.

En annan förändring som Läkarförbundet är kritiskt till är att man tagit bort kravet att verksamhetschefen ska planera in teoretiska moment och kurser. Eftersom sådan planering måste ske med hänsyn till de ekonomiska ramar som finns kan den inte göras av studierektor utan måste enligt förbundet vara verksamhetschefens ansvar. Förbundet är också kritiskt till att man tagit bort formuleringen som säger att semester och jourkomp får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

Även om remissvaret från Läkarförbundet är osedvanligt fränt tycker man inte att allt är dåligt. Något som förbundet uppskattar är att delmålen i ST-utbildningen delas upp i specialitetsövergripande (a- och b-delmål) och specialitetsspecifika delmål (c-delmål), där de förra är enhetligt formulerade, vilket underlättar byte av specialitet. Att man försöker förtydliga studierektorsrollen är också postivt, men studierektorernas ansvar och mandat skulle enligt förbundet behöva stärkas genom att arbetsuppgifterna flyttas från de allmänna råden till föreskriften.

Emma Spak tycker också att det är bra att regelverket för specialister och ST-läkare från tredjeland som vill in i det svenska sjukvårdsystemet blivit tydligare.

– Det blir mer förutsägbart både för läkarna och för verksamheten där de är anställda vad som gäller.

Trots att den nya föreskriften har försenats med mer än ett år upplevde många processen med att få klart ett förslag före sommaren som mycket forcerad, och det har funnits en oro för att det förslag som gick ut skulle vara illa förankrat.

Att förslaget till ny föreskrift skulle innehålla ett slopat krav på extern granskning av ST kom som en överraskning för Emma Spak och Eva Engström, trots att båda sitter med i det nationella ST-rådet som varit involverat i arbete med den nya föreskriften.

– Om en fråga som för oss är så viktig som den här inte är förankrad blir man lite undrande över hur den här processen egentligen gått till och hur förankrad den är, säger Eva Engström.