Efter IVO:s beslut i ett ärende gällande vanvård i psykiatrin upptäckte en privatperson att den handläggare som utrett ärendet hos IVO är vän på Facebook med områdeschefen i klagomålsärendet, något som privatpersonen i en JO-anmälan menade utgör ett »allvarligt jävsförhållande«.

IVO menar dock i ett yttrande till JO att det att vara »vän« på Facebook inte är att likställa med vänskap i traditionell mening. De aktuella personernas relation är enbart arbetsrelaterad och deras kontakt via Facebook inskränker sig till utbyte av kommentarer. Då de inte umgås privat i övrigt anser inte IVO att jäv föreligger.

Ärendet har också behandlats i den jävsgrupp där sju olika myndigheter, däribland IVO, Socialstyrelsen och TLV, samarbetar för att uppnå en gemensam syn i jävsfrågor. Även här bedömer man att vänskap på Facebook i sig inte utgör jäv; ytterligare någon omständighet måste till. Samtidigt betonar man att tillsynsverksamhet ställer särskilt höga krav när det gäller att upprätthålla kraven på opartiskhet och saklighet. Att ingå i varandras nätverk på Linkedin, med tydligare professionell profil, bedömdes mindre problematiskt.

Enligt JO-anmälaren slutade IVO-granskningen med ett konstaterande att inga allvarliga fel begåtts. Anmälan ledde dock till kritik från IVO mot verksamheten för att undersökningar dröjt oacceptabelt länge.