Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl för att inte behandla äldre patienter med perorala antikoagulantia eller trombocythämmare, fastslår SBU i en färsk rapport.  Balansen mellan nytta och risk är minst lika bra hos personer som är 65 år och äldre som hos yngre individer, heter det i rapporten. Med nytta avses förhindrande av kardiovaskulära händelser och med risk avses blödningar.

SBU:s slutsats bygger på en systematisk kunskapsöversikt av de läkemedel som var godkända i Sverige år 2013 och på deras respektive indikationer. Översikten omfattar även nya ännu icke godkända läkemedel vars effekter har studerats i kliniska studier. Rapporten jämför flera läkemedel vid hjärt–kärlsjukdomar som förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt. 

Rapportens slutsats gäller inte äldre personer med omfattande samsjuklighet och stort intag av andra läkemedel parallellt med den blodförtunnande behandlingen. Därför bör den ansvarige läkaren alltid bedöma individens risk för blödning i varje enskilt fall, konstaterar SBU. Särskild hänsyn bör tas till läkemedelsbehandling som kan störa och påverka risker, i synnerhet behandling med warfarin eller nya blodförtunnande medel.