Interna stafettlösningar med en veckolön på 40 000 kronor ska lindra den värsta distriktsläkarbristen, hoppas Jämtlands läns landsting. Erbjudandet har också sin grund i att flera landsting upplever svårigheter att kontraktera hyrläkare.

– Under hösten har det varit betydligt svårare än tidigare att skriva avtal om hyrläkare. Det är en oroande utveckling, anser Olle Christmansson, primärvårdschef i Jämtland.

Specialistläkare i Jämtland har sedan tidigare möjligheter att jobba extra under sin jourkompledighet på arbetsplatser med en besvärlig bemanningssituation.

Landstinget har erbjudit en veckolön på 27 000 kronor och nu höjs den till 40 000 kronor för internstafetter vid hälsocentralen i Brunflo utanför Östersund, som drabbats hårdast av det hyrläkarstopp som gällde under förra sommaren.

För ST-läkare är motsvarande ersättning 30 000 kronor.

– Situationen är extrem i Brunflo med ett patientunderlag på runt 10 000 och sex läkartjänster som med undantag för en halvtidstjänst inte haft fasta läkare på över ett år. Det är mot den bakgrunden den här kraftiga höjningen, som gäller till mars månad, ska ses, säger Olle Christmansson.

Landstingets egen risk- och konsekvensanalys har visat att läkarbristen i Brunflo utgör en risk för patientsäkerheten.

Enligt Jämtlands läns läkarförening är situationen till stor del självförvållad av arbetsgivaren med ett hyrläkarstopp som i bland annat Brunflos fall slog sönder en väl fungerande verksamhet.

I Jämtland råder en något annorlunda bristsituation med vakanser främst bland distriktsläkare i Östersundsområdet och en bättre bemanningssituation vid många hälsocentraler i glesbygd.

– Internstafetter är ingen hållbar lösning, och det har inte varit några direkta köer i dörren för att nappa på landstingets erbjudanden. Det beror nog både på att man behöver den tiden för återhämtning och på en allmän besvikelse över hur arbetsgivaren hanterat rekryteringsfrågorna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Kerstin Ermebrant från Distriktsläkarföreningen i Jämtland menar att landstinget måste slopa alla tankar på att fasa ut hyrläkare.

– Det talas fortfarande om att vara restriktiv med hyrläkare och att inom ett par år göra sig oberoende av dem. Lite mer realism från landstingets sida skulle inte skada i ett läge när vi tydligt ser de negativa konsekvenserna av det korta hyrläkarstopp som gällde förra året, säger Kerstin Ermebrant.

Grannlandstinget Västernorrland – som också tillhör Sverigetoppen i beroende av hyrläkare – ser inte internstafetter som någon lösning.

– Vi har tittat på den möjligheten i omgångar men kan inte se att det ger något tillskott av läkarkompetens. Det är så små marginaler innan man slår i taket i arbetstidslagen, säger primärvårdschefen Markus Kallioinen.

Har en begynnande brist på hyrläkare märkts i Västernorrland?

– Ja, hösten har varit bekymmersam och det har varit svårt att gå via avtal. I stället har vi fått göra en del direktupphandlingar och det blir i regel dyrare. Det kan vara så att hyrläkare numera efterfrågas över större delen av landet och att det då blir svårare att locka personal norrut för att jobba.