Hur har vårdvalen för höft-, knä- och gråstarrsoperationer i Stockholm påverkat vårdutnyttjandet mellan olika socioekonomiska patientgrupper? Det har Vårdanalys undersökt.

Stockholms läns landsting införde vårdval på de tre områdena höft-, knä och gråstarrsoperationer under 2009. Vårdanalys har jämfört Stockholm med Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt landstingen i Kronoberg och Östergötland som inte hade infört vårdval inom de tre specialiteterna när studien gjordes. Region Skåne införde dock vårdval för gråstarroperationer 2012.

Här är de viktigaste slutsatserna som Vårdanalys presenterar i sin promemoria:

  • Vårdvalen har lett till ett ökat vårdutnyttjande generellt. Särskilt tydligt är det när det gäller gråstarrsoperationer, där vårdutnyttjandet har fördubblats under en treårsperiod. En ökning har skett även i de fyra landstingen som inte infört de aktuella vårdvalen, men den är inte lika stor som i Stockholm.
  • Den socioekonomiska fördelningen bland patienterna ser ungefär lika ut, oavsett om landstinget har vårdval eller ej.
  • Vårdutnyttjandet hos privata vårdgivare har ökat kraftigt i Stockholm sedan vårdvalen infördes. 
  • Personer med hög utbildning och lön väljer oftare privata vårdgivare.