Mindfulness-meditation gav en liten förbättring hos patienter med ångest, depression och smärta jämfört med en kontrollgrupp som hade fått en behandling som tagit lika lång tid men som inte var en känd terapi, utan bara t ex rådgivning om hälsa och livsstil. Det framkommer i en systematisk kunskapsöversikt från amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ – vars resultat i sin tur kommenteras av svenska SBU.

SBU som då och då granskar utländska medicinska kunskapsöversikter kommenterar själva översikten men inte de enskilda studier som ligger till grund för denna.

Författarna till den amerikanska kunskapsöversikten har undersökt eventuella vetenskapliga belägg för effekten av olika meditationstekniker för personer med någon form av psykisk eller fysisk ohälsa. I översikten sammanfattas resultaten från 41 randomiserade kontrollerade studier där olika typer av strukturerade meditationsprogram jämförts med någon typ av aktiv behandling.

Undersökningen fann inga vetenskapliga belägg för att meditation med mindfulness skulle vara bättre än strukturerade behandlingsformer som t ex kognitiv beteendeterapi. Inte heller andra typer av meditationstekniker, exempelvis mantrameditation, har något stöd i vetenskapen, enligt kunskapsöversikten. Författarna påpekar dock att dessa terapiformer inte är studerade tillräckligt väl för att man ska kunna dra definitiva slutsatser om nyttan. Dessutom finns många kunskapsluckor i underlaget, och flera av studierna brister i kvalitet, menar granskarna. 

SBU tillägger i sin kommentar att det finns få studier där negativa effekter av meditationsprogram har undersökts, och i de fall där detta gjorts har inga negativa effekter observerats. I Sverige genomförs för närvarande vetenskapliga studier av effekter av meditationsträning (MBSR), bland annat för patienter som behandlats för cancer, patienter med beroendeproblematik och gravida.