I Sverige pågår redan ett omfattande arbete med att utveckla och testa modeller för värdebaserad vård. Mycket av arbetet sker inom ramen för Sveus, ett samarbete mellan sju landsting eller regioner – bland dem de tre största i Sverige – och finansierat med pengar från Socialdepartementet. Även specialitetsföreningar och patientföreningar deltar, liksom kvalitetsregister, hälsoekonomer och statistiker.

I det första skedet koncentrerar man sig på åtta patientgrupper, och försöker komma fram till vad som är bra utfallsmått och uppföljningssystem. Man vill även utveckla värdebaserade ersättningssystem. Projektarbetet startade förra året och ska pågå till och med 2015. Tanken är att det sedan ska övergå i förvaltningsfas.

Förutom denna satsning noterar Michael Porter också att Sverige ligger långt framme med kvalitetsregister, vilket är viktigt när man vill mäta utfallet för enskilda patienter.

Under konferensen i slutet av november redovisades en rad exempel på hur man arbetar med de här frågorna på olika håll i Sverige. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg bestämde redan förra året att ha värdebaserad sjukvård som grund, och började med fyra patientgrupper. En av dem är bipolär sjukdom.

– I början var vi tveksamma, berättar verksamhetschefen Tobias Nordin. Gick det verkligen att använda värdebaserad vård inom psykiatrin? Var det inte bara ett nytt NPM?

– Men metodiken passade oss bra. Vi hade med patientrepresentanter från början, och det fanns ett kvalitetsregister. Så småningom kom vi fram till bra utfallsmått, och resultatet blev att medelvårdtiden har sjunkit, och patientföreningens representanter är nöjda.

Det råder dock delade meningar om vilka patientgrupper som passar för värdebaserad vård. Från i stort sett alla, som Michael Porter själv anser, till bara en mindre grupp klart avgränsade sjukdomstillstånd. Ska modellen användas brett krävs mer arbete, betonar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren:

– Vi måste inse att det behövs ytterligare steg. Modellen måste utvecklas så att vi kan ta in kroniker, multisjuka och så vidare.

En annan fråga är om värdebaserad vård ska vara kopplad till ekonomisk ersättning. Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne, varnade för det på konferensen:

– Det är viktigt att inte knyta projektarbetet alltför hårt till ersättningsmodeller. Börja med att utveckla den värdebaserade vården, så kan vi ta ersättningen senare.

Läs mer:

Michael Porter, mannen bakom värdebaserad vård: Mät värdet för varje patient