Tidigare i veckan kom Riksrevisionen med rapporten »Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?« En slutsats som dras i den är att vårdvalet och vårdgarantin har lett till en mindre jämlik primärvård.

Nu kommenterar Läkaresällskapet resultatet:

– Vi ser det som mycket allvarligt om det finns vårdformer som inte följer den prioriteringsplattform som riksdagen formulerat. Oavsett organisationsform måste det finnas oavvisliga krav på jämlikhet i vården och att inte prioriteringar sätts ur spel genom lagstiftningen om vårdval. Behov och inte efterfrågan ska styra vården. Rapporten visar på behov av översyn på denna punkt, säger sällskapets ordförande Kerstin Nilsson i ett pressmeddelande.

Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation och ledamot i sällskapets nämnd, välkomnar granskningen och uttrycker oro för vårdvalsreformens konsekvenser.

 – Det är positivt att det nu finns ett bättre empiriskt underlag för ställningstagande i frågan. Vi instämmer i Riksrevisionens slutsatser och vill komplettera med vår oro för de effekter som vårdvalsreformen kan få också för forskning och utbildning i vården, säger han.

Enligt Läkaresällskapet var undanträngningseffekterna – som Riksrevisionen pekar på i sin rapport – en av anledningarna till att projektet »En värdefull vård« startades.

Läkarförbundet har tidigare sagt att Riksrevisionens rapport inte rubbar förbundets tro på vårdvalet. Men man anser dock att det krävs förändringar som styr mot ett mer jämlikt vårdutbud.

– Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, sa ordföranden Heidi Stensmyren i en tidigare intervju med Läkartidningen.