SKL:s sjukvårdsdelegation har tidigare kartlagt landstingens och regionernas hantering av assisterad befruktning. Resultatet från kartläggningen ligger till grund för de enhetliga reglerna som SKL har tagit fram.

– Syftet är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård, och vi uppmanar nu landsting och regioner att ställa sig bakom och tillämpa rekommendationerna, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, i ett pressmeddelande.

Rekommendationerna anger bland annat övre åldersgränser, vilka grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda och hur många behandlingar som bör ges.

Det står bland annat att landstingsfinansierad assisterad befruktning ska erbjudas par som inte har några gemensamma barn. IVF-behandling, behandling med äggdonation, fertilitetsbevarande åtgärder eller intrauterin insemination ska startas innan kvinnan fyllt 40 år (eventuella kvarstående frysta embryon kan dock återföras fram till kvinnans 45-årsdag) och innan partnern har fyllt 56 år.