Läkarutbildningen i Örebro, som är med i preklinenkäten för första gången, får högst nöjdhetssiffror både när det gäller de praktiska och de teoretiska delarna av den prekliniska utbildningen. Generellt är dock studenterna något mer nöjda med sin utbildning i Uppsala och Linköping. Där är 89 procent nöjda eller mycket nöjda, jämför med 86 procent i Örebro. Minst nöjda är studenterna i Skåne (Lund/Malmö/Helsingborg), 68 procent.

Intressant nog upplever just Skånestudenterna en markant lägre studiebörda än övriga läkarstudenter; i Skåne anser 7 procent att utbildningen är alltför krävande medan 17 procent upplever att den inte alls är krävande. För landet som helhet är siffrorna 22 respektive 6 procent.

Enkäten visar också att studenterna i Örebro får utföra praktiska moment på patienter i högst grad. I princip alla studenter uppger att de fått utföra sådana moment, medan det vid utbildningarna i Linköping och Skåne bara är runt hälften som fått det.

Något som många läkarstudenter anser påverkar kvaliteten negativt är antalet studenter på utbildningen och storleken på grupperna. Största missnöjet finns i Göteborg och Umeå, medan man är mest nöjd i Örebro. Det gäller särskilt det totala studentantalet, som bara två procent av Örebrostudenterna anser är för högt.

En oroväckande trend är enligt MSF att en ökande andel av de kvinnliga studenterna upplevt sig negativt särbehandlade, 23 procent jämfört med 14 procent i den förra mätningen, 2012.

Preklinenkäten, som går ut till samtliga läkarstuderande på termin sex, har genomförts vid två tidigare tillfällen, 2009 och 2012.