Av 2 134 friska personer som skickat in avföringsprov till Folkhälsomyndigheten hade 4,8 procent (101 prersoner) ESBL-bildande E coli i sina prov.

Syftet med provtagningen var att få reda på hur vanligt det är med ESBL-bildande E coli i normal tarmflora i Sverige. 11 500 slumpmässigt utvalda friska personer i 9 kommuner fick frågan om de ville delta i studien. Av dessa svarade 2 589 på en enkät och 2 134 av dem lämnade i sin tur avföringsprov. Deltagarna i studien var mellan 18 och 72 år, med något fler äldre och något fler kvinnor än män. ESBL fanns hos 5,1 procent av männen och 4,5 procent av kvinnorna, en skillnad mellan könen som dock inte var statistiskt signifikant.

Riskfaktorer för att vara bärare av ESBL-bildande E coli är, enligt studieresultaten, resa utanför Norden det senaste halvåret och vård utomlands.

Undersökningen ingår som en del i ett projekt som Folkhälsomyndigheten gjort tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att se om livsmedel sprider ESBL till människor. Något som inte är särskilt vanligt, enligt slutrapporten.