Bakgrunden är Läkartidningens avslöjande om att Per Båtelson i början av sommaren haft ett hemligt möte med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund. Mötet handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson samtidigt delägare och styrelseledamot i Healthwing.

Avslöjandet ledde till att landstinget skulle utreda saken. Nu har en advokatfirma tittat på frågan och i en rapport, som Läkartidningen tagit del av, dragit en rad slutsatser. Jäv eller risk för jäv aktualiseras ur flera aspekter.

Det handlar om Båtelsons sons företag Healthwings engagemang hos Karolinska universitetssjukhuset, som »måste betraktas som olämpligt« även om det inte förelegat ett formellt jävsförhållande.

Det handlar om Per Båtelsons styrelseengagemang i två andra bolag, Swecare AB och IVBAR AB. »Hans engagemang i dessa bolag måste anses som olämpligt och kunna rubba förtroendet för honom som styrelseordförande i KS«, enligt advokatfirmans utredning.

Dessutom har det i utredningen framkommit att Karolinska – utan att ha ett sådant uppdrag, men med styrelsens vetskap – har en verksamhet i syfte att erbjuda utlandsvård och vård av utomlänspatienter. Eftersom den aktuella verksamheten, som bedrivs inom Innovationsplatsen på Karolinska, också samarbetat med företaget Healthwing reser detta »frågor av jävskaraktär beträffande Per Båtelsons roll som styrelsens ordförande«, enligt utredningen.

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo har därför i dag föreslagit för ägarutskottet i Stockholms läns landsting att i stället nominera styrelseledamoten Anders Ekblom till ny ordförande för Karolinska universitetssjukhuset. Beslut i frågan tas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 16–17 december.

Varför föreslog du en annan kandidat än Per Båtelson?

– Av två skäl, förklarar Toivo Heinsoo. Det ena är uppmärksamheten som initierades av artikeln i Läkartidningen och som gäller intressekonflikten med Healthwing och andra potentiella jävsförhållanden. Det andra är att jag pratade med Per Båtelson om att i fall han ska kunna bedriva verksamheter vid sidan av kommer det att uppstå jävsförhållanden.

– För att undvika generande jävsförhållanden tyckte vi båda att det var bra med ett skifte på ordförandeposten, säger Toivo Heinsoo.

Tycker du att det funnits jäv?

– Det har funnits viss intressekonflikt, det var det som ledde till samtalet där vi gemensamt kom fram till att han skulle sluta, säger Toivo Heinsoo.

Toivo Heinsoo säger att han tycker att utredningen från advokatfirman Setterwalls i stort är korrekt, utom på en punkt. Han håller inte med om att Per Båtelsons styrelsepost i Swecare är något problem eftersom det är en halvstatlig stiftelse där också Stockholms läns landsting är medlem.

– Men Per Båtelsons styrelseengagemang i Healthwing och IVBAR är mer problematiska, säger Toivo Heinsoo.

Toivo Heinsoo tar också upp frågan om rikssjukvård med anledning av att Healthwing sonderat möjligheterna att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler.

– Från landstinget får det inte framstå som att vi vill rycka undan förutsättningarna för Lund att bedriva rikssjukvård, säger Toivo Heinsoo.

Per Båtelson valdes som styrelseordförande för bara ett år sedan. Förordnandet löper på ett år i taget.

Toivo Heinsoo tycker att det i huvudsak är sorgligt att Pär Båtelson redan lämnar ordförandeskapet.

– Han har bidragit på många positiva sätt, säger Toivo Heinsoo. Men hur sorgligt det än är, kan en offentlig verksamhet inte tolerera intressekonflikter.

Per Båtelson bekräftar att beslutet var gemensamt.

– Beskedet har jag haft i kroppen några veckor så nu är det skönt att det är ute.

– Det baseras på uppfattningen att ordförandeposten är svårförenlig med mina övriga uppdrag utanför sjukhuset. 

Men det handlar inte om det som hittills varit, enligt Båtelson. Det har ännu inte förekommit några jävssituationer, enligt Båtelson.

Däremot finns det potentiella framtida jävssituationer, menar han.

– Då handlar det om att rensa ut privata åtaganden, och jag har åtaganden som jag inte kan lämna, till exempel ordförandeskapet i IVBAR.

– Jag har varit van att hantera jävsfrågor. När jäv uppstår tar man ställning och anmäler jäv och avstår från inblandning i frågan. Det är kutym enligt aktiebolagslagen, men som ordförande för Karolinska har det inte förekommit.

Det handlar alltså om att man själv tar initativet, men jävsfrågan måste väl kunna väckas i betraktarens ögon?

– Ja självklart, det måste man vara beredd på, men det gjordes på felaktiga grunder. Det har inte förekommit några ekonomiska fördelar. Det jobb som Healthwing gjorde var en utredning som ledde till sökande av ett Vinnova-bidrag för att bättre ta hand om våra patienter.

Har du tagit del av advokatfirmans utredning? 

– Ja, och jag skulle uttryckt mig annorlunda. Healthwing blev erbjuden att hyra arbetsplats på Innovationsplatsen på samma villkor som andra externa företag och har betalt hyra. Man kan få uppfattningen att jag skapat gratis arbetsplats för min son, vilket är helt fel.

Han vänder sig mot bilden som gavs i Läkartidningen om hemliga möten.

– Det är helt fel. Bilden blev rätt så skev. Det var ett rent informationsmöte som tillkom för att lämna information till specialiteten om vad som var på gång i Skåne. 

Nu vill Per Båtelson »sätta ljuset på den nya ledningen«.

– Jag är väldigt glad och stolt att under kort tid fått mycket gjort, bland annat rekryteringen av ny sjukhusdirektör. Jag tror mycket på den nye ordföranden, som är varm i kläderna. Jag tror att det blir en bra resa de närmaste åren även om den blir tuff. Jag tycker att vi är oerhört mycket bättre förberedda nu för NKS-projektet än för ett år sedan.

Läs även:

Karolinskas ordförande hade hemligt möte med avskedade barnkirurgen på SUS