Utredningen »Rätt information på rätt plats i rätt tid« har, på uppdrag av Socialdepartementet, tidigare föreslagit att patientdatalagen upphävs och ersätts med en ny datalagstiftning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tanken är att de nya lagarna ska ge en mer sammanhållen informationshantering både inom och mellan områdena. 

Såväl Vårdförbundet som Läkarförbundet är positiva till idén:»Patientdatalagen har varit svårtolkad och uppfattats som krånglig att tillämpa. Förbundet bedömer att de två nya lagarna, vilka till strukturen liknar varandra, bör kunna bidra till ökad tydlighet om vad som gäller«, skriver Läkarförbundet i sitt remissvar.

Men Datainspektionen håller inte alls med, utan riktar skarp kritik både mot förslagens kvalitet och dess slutsatser. Inspektionen skriver i sitt yttrande att betänkandet genomgående präglas av att verksamheterna på ett snabbt, enkelt och effektivt vis ska komma åt personuppgifter – men tycker att det i alldeles för hög grad sker på bekostnad av den personliga integriteten.

– Bristerna i förslagen riskerar att leda till en obefogad spridning av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och det är oacceptabelt, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande.

Datainspektionen saknar även en konsekvensanalys.

– Lagförslag som rör känsliga uppgifter om väldigt många personer måste enligt grundlag innehålla ordentliga analyser och välgjorda avvägningar där man övervägt mindre integritetskränkande alternativ och det måste också finnas förslag på konkreta integritetsskyddande åtgärder, säger Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen skriver även att deras erfarenhet är att den relativt nya dataskyddslagstiftningen inom hälso- och sjukvården inte följs ordentligt av vårdgivarna och tycker inte att det är rimligt att införa en ny lag förrän »de nuvarande reglerna som rör patientens integritetsskydd fungerar tillfredsställande«.