– Hälso- och sjukvårdens fragmenteras och då fragmenteras också läkarnas ST-utbildning, säger Thomas Parker, utredare på Läkarförbundet.
Foto: Läkarförbundet

Sjukvårdens struktur förändras. Den öppna specialistvården separeras från den slutna vården och flyttar ut från sjukhusen. Samtidigt koncentreras den slutna vården till färre platser. Vården har också öppnats upp för fler aktörer. Genom lagen om valfrihetssystem (LOV) har en ny driftsform för skattefinansierad sjukvård kommit in på banan.

Förändringarna har ändrat förutsättningarna för ST-läkarnas utbildning. När vissa ingrepp och patientgrupper flyttas från sjukhusen, behövs fler sidotjänstgöringar.
Tiden när en ST-läkare kunde tillbringa hela den femåriga specialistutbildningen på samma sjukhus är på väg att förpassas till historien.
– Fragmentering i hälso- och sjukvården påverkar ST-utbildningen och gör att ST-läkaren måste hoppa runt på ett helt annat vis, säger Thomas Parker, utredare på Läkarförbundet. 

Men enligt en färsk kartläggning från Läkarförbundet glöms utbildningsuppdraget ofta bort när vården organiseras om. Det ställer till med problem som – enligt kartläggningen – ännu inte är lösta.
– Utbildningsperspektivet har glömts bort eller i varje fall kommit in alldeles för sent, och man har fått hitta på ad hoc-lösningar för att komma tillrätta med vissa saker. De har varit lite: »Just det, det var ju det där med läkarnas utbildning också«, säger Thomas Parker och fortsätter:
– Man måste tänka på ST-läkarnas utbildning redan från första början när man inför vårdval eller nivåstrukturering. Självklart påverkas utbildningen när man gör så stora förändringar.

Läkarförbundet är bekymrat över att lösningarna dröjer.
– I Stockholm har problemen varit kända länge men är ändå inte lösta. Det verkar finnas en saktfärdighet, säger Thomas Parker.

En olöst fråga är vilken prislapp som utbildningsuppdraget ska ha. Här är landstinget och de privata vårdgivarna inte överens.
– Det känns som om frågan om finansiering kommit in alldeles för sent – nästan när man redan ska vara i drift. Det borde ha utretts redan från början, säger Thomas Parker.

Att ST-utbildningen blir mer splittrad riskerar dels att leda till ökade kostnader för enheten som har huvudansvaret för utbildning, dels att göra det svårare att kontrollera utbildningens kvalitet eftersom ST-läkaren roterar på ett helt annat vis. Läkarförbundet bedömer därför att kontrollen av utbildningen blir allt viktigare.

För att klara utbildningsuppdraget krävs också ökat samarbete, enligt förbundet. Troligen behövs en central samordning på landstings- eller regionnivå.

– Samordningen mellan utbildande enheter och sjukhus inom regionen/landstinget blir ju ännu viktigare eftersom den femåriga ST-utbildningen hackas upp, säger Thomas Parker.

På några håll i landet har det varit svårt att hitta sidotjänstgöringar sedan vårdval införts. 
– Det kan finnas en risk att man som ST-läkare på grund av att sidotjänstgöringarna inte är lösta väljer bort de här specialiteterna.

Kommunikation är en annan nyckelfaktor.

– Man måste få alla vårdgivare att bli medvetna och förstå vilka krav som ställs för att gå in i vårdvalet och exempelvis ta ST-läkare på 3 månader. Här finns det tydliga brister i dag, säger Thomas Parker och ger Stockholm som ett exempel.

– Det står bara att man ska ta ST-läkare i deras regelböcker, men inte ett ord om vad man måste uppfylla för att kunna göra det. 

Om inte problemen blir lösta finns det en risk att ST-utbildningen försämras, varnar förbundet – något som i slutänden kan påverka patientsäkerheten.

Läkarförbundets kartläggning »ST i en föränderlig sjukvård«

För ett år sedan fick Läkarförbundet i uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga och komma med idéer om hur ST-tjänstgöring kan lösas inom det specialiserade vårdvalet (LT 46/2013). Det är en av delarna i Läkarförbundets nya kartläggning. 

I den har tre regioner/landsting undersökts närmare: Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Studierektorer, verksamhetschefer, ST-läkare och fackliga företrädare har intervjuats.

Stockholm har infört flest vårdval inom specialistvården, Skåne har ett fåtal vårdval medan Västra Götaland inte har några alls. I Västra Götaland pågår däremot en omstrukturering samtidigt som vissa specialiteter har koncentreras till särskilda sjukhus.

Läkarförbundet ska presentera resultatet av kartläggningen på Medicinska riksstämman i Stockholm den 5 december. I mitten av december ska rapporten lämna till Socialdepartementet.