Löneenkäten har gjorts av Läkarförbundet. I oktober skickades en enkät ut till MSF-medlemmar som avslutat termin nio men ännu inte avlagt läkarexamen. Syftet var bland annat att ta reda på vad de fått för månadslön under sommaren 2014 när de vikarierat som underläkare. 

478 läkarstudenter som arbetat som underläkare under sommaren 2014 svarade på enkäten. 90 procent hade arbetat i landstingen.

Resultatet visar att medellönen inom landstingen låg på 25 216 kronor och medianlönen på 25 500.

– Spontant känns en medianlön på 25 500 kronor acceptabel. Men under den nivån är inte rimligt med tanke på den utbildning och det ansvar man har som underläkare, säger MSF:s ordförande Teodor Svedung Wettervik.

Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare, håller med.

– Det är en ganska rimlig nivå. 

Bakgrunden till löneenkäten är bland annat att MSF har fått rapporter om månadslöner på 19 500 kronor. Samtidigt saknas det ordentlig lönestatistik för gruppen. En annan orsak till att statistiken har tagits fram är att lägstalönen i MedStud-avtalet – som år 2013 låg på 19 752 kronor – togs bort april 2014. Avtalet reglerar villkoren för läkarstudenter som arbetar som underläkare samt läkare med specialistbevis från länder utanför EU som gör provtjänstgöring. 

– Lägstalönen låg för lågt och då finns det en risk att den drar ned lönerna. Vi har undan för undan tagit bort lägstalönerna i våra löneavtal för läkare. Det finns nästan inte kvar någonstans på arbetsmarknaden för mer kvalificerade arbeten. Lönen ska vara individuell och differentierad, säger Karin Rhenman.

Den nya lönestatistiken visade att underläkarlönerna varierade mellan 20 000 och 30 500 kronor. Det fanns ingen stor skillnad mellan män och kvinnor, även om kvinnornas snittlön låg lite högre. Lönespridningen var även mindre bland de kvinnliga underläkarna.

Endast en av tio upplevde att de hade möjlighet att påverka lönen.

– Det är kanske inte så konstigt att de inte kan påverka sin lön så mycket. Det är ett första jobb innan man är färdigutbildad och då har man inte så stark position, säger Karin Rhenman.

I enkäten har läkarstudenterna även fått frågor om vilket stöd de haft och om de har arbetat som ensam jourhavande läkare. 67 procent uppgav att de alltid haft en mer erfaren läkare som de kunde fråga vid behov. 

Hälften av läkarstudenterna som haft jourtjänstgöring under kvällar, nätter och helger hade arbetat ensamma. Något som MSF reagerar över.

– Patientsäkerhetsmässigt är det verkligen inte optimalt, säger Teodor Svedung Wettervik. 

MSF har satt upp läkarstudenternas villkor för att vikariera som underläkare som en prioriterad fråga inför 2015. 

– Mycket av det som kommer fram i enkäten kommer vi att arbeta vidare med nästa år, säger Teodor Svedung Wettervik.

En ny löneenkät är planerad till hösten 2015 och planen är att lönerna för medicine studerande som vikarierar som underläkare ska följas mer noggrant framöver.

– Vi tänker oss att vi ska göra en enkätundersökning varje år, säger Karin Rhenman.

Hon påpekar att enkätresultaten även kan ge en vägledning vid lönesättning för provtjänstgörande läkare.

– Det är också en viktig grupp som våra lokalföreningar ska bevaka att de åtminstone inte hamnar under lönenivån för läkare som utbildar sig i Sverige. Resultaten som vi fått fram i år blir en utgångspunkt.