Under våren gjordes en förstudie för att ta reda på mer om varför kompetensförsörjningen fungerar så dåligt. Efter den bedömde man att frågan behöver undersökas mer grundligt.

»Hälso- och sjukvårdens problem med kompetensbrist blir allt tydligare, det handlar om ökade kostnader för inhyrd personal, stängda avdelningar och i vissa fall allvarliga vårdskador«, skriver Riksrevisionen i sitt beslut om att starta en större granskning av sjukvårdens bemanningsproblem vad gäller läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Riksrevisionen beskriver området som komplext och frågan som svårlöst, bland annat för att många aktörer är inblandade – staten, landstingen och lärosätena.

Det huvudsakliga syftet med granskningen är att gå till botten med vad bemannings- och kompetensbristerna beror på. Kort sagt – att hitta själva roten till problemen. Under förstudien fann man fyra huvudorsaker, som man nu kommer titta närmare på:

  • Det finns bristande kunskap om behoven av utbildade och bristande förmåga att utbilda tillräckligt många inom de olika yrkesgrupperna.
  • De nyutbildade motsvarar inte den kompetens som vården efterfrågar.
  • Den kompetens som finns är inte tillgänglig överallt.
  • Utländsk kompetens tas inte tillvara ordentligt.

Riksrevisionen ska göra fallstudier i tre landsting. De kommer även att granska relevanta dokument, som regleringsbrev till lärosäten och regionala kompetensförsörjningsplaner, och intervjua företrädare för regeringskansliet, berörda myndigheter och intresseorganisationer.