Läkemedelsverket har tidigare genomfört en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal. Rapporten kom tidigare i höstas. Den ledde till skarp kritik från Läkarförbundet, både i hur studien lades upp, de slutsatser som drogs i rapporten och även i fråga om att se konceptet strukturerade läkemedelssamtal som en potentiellt ny tjänst. Sådana samtal är i stället ett möjligt redskap för apoteken att fullgöra sin skyldighet som apoteken redan har att informera och ge råd, enligt Läkarförbundet. Dessutom hade studien inte genomförts i samverkan med förskrivare, vilket stred mot det ursprungliga regeringsuppdraget.

Nu har Läkemedelsverket i en slutrapport till regeringen på basis av försöksverksamheten svarat »ja« på frågan om huruvida det är möjligt att genomföra strukturerade läkemedelssamtal. Men verket påpekar dock att rapporten inte tar ställning till huruvida sådana samtal bör införas samt att försöksverksamheten inte omfattat en undersökning av effekten på patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling eller deras hälsostatus.

Om läkemedelssamtal ska införas så skulle både implementering och användning underlättas av en samverkan med förskrivare, skriver Läkemedelsverket också. Vissa juridiska frågetecken behöver också rätas ut. Det handlar till exempel om vilken lag som kan reglera samtalsverksamheten: den som gäller apoteksverksamheten eller hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Och detta i sin tur berör frågan om huruvida läkare/förskrivare ska samverka eller ej.

Läkemedelsverket poängterar dock att de strukturerade samtalen skiljer sig från ordinarie rådgivning över disk eftersom samtalen sker på bokad tid, dokumenteras och följs upp med ytterligare samtal.

I slutrapporten nämns också att de flesta intressenter varit positivt inställda till samtalen, medan företrädare för läkarorganisationerna varit mer »tveksamma och kritiska«.

Den här senaste rapporten överensstämmer bättre med Läkarförbundets syn på frågan, enligt Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets läkemedelsråd (RLIM).

– De slutsatser som lyfts fram i rapportens sammanfattning speglar bättre det vi uppfattar som resultatet. Det enda rapporten egentligen säger är att det är praktiskt möjligt att genomföra dessa samtal på apotek, så den säger väldigt lite. Det blir tydligt att strukturerade samtal inte kan införas baserat på rapporten, säger hon.

– Det är olyckligt att man inte jobbat med kontakten med förskrivarna, för det är det som är avgörande, och där ser vi en del utmaningar, säger Emma Spak.

– Man skulle behöva testa om det här är ett kostnadseffektivt sätt att jobba med följsamhet jämfört med de metoder vi har i dag i sjukvården innan man kan börja diskutera ett införande.

Läs även:

Catarina Andersson Forsman, ny generaldirektör för Läkemedelsverket: »Transparens, öppenhet och tillit är viktigt för mig«