Den juridiska nöt som förvaltningsrätten nu måste knäcka är om det går att göra kommentarerna tillgängliga för personalen utan att de blir allmänna handlingar. Om de vore det skulle landstinget nämligen vara skyldig att läsa dem så fort de införs och personalen skulle behöva vidta åtgärder om det skulle vara påkallat.

Landstinget har, som Läkartidningen tidigare berättat, försökt att komma runt detta genom att kommentarerna lagras separat i ett personligt hälsokonto. Patienten bestämmer själv om vårdpersonalen ska kunna läsa kommentarerna och kan även när som helst ändra eller ta bort en kommentar. I och med att patienterna har full kontroll över uppgifterna har landstinget bedömt att de inte är allmänna handlingar.

Men i sin överklagan påpekar Uppsala allmänna läkarförening, UAL, att om patienten väljer att göra uppgifterna tillgängliga för personalen kan de komma att användas i sjukvårdsarbetet. Mer än så: om en vårdanställd läser en kommentar om exempelvis symtom som kräver omedelbara medicinska åtgärder kan vederbörande inte ignorera detta utan att bryta mot sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen.

Samtidigt menar läkarföreningen att om en uppgift kan användas i sjukvårdsarbetet är den definitionsmässigt allmän handling och en del av journalen. Men att ändra eller radera journaluppgifter bryter mot patientdatalagen, påpekar UAL, som också anser att det blir en rättsförlust för personalen om uppgifter som legat till grund för beslut, till exempel om ändrad läkemedelsbehandling, kan tas bort av patienten.

Som stöd för sin ståndpunkt hänvisar UAL till utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), som bland annat diskuterar just personliga hälsokonton. Utredningen anser att det är möjligt för en myndighet att lagra hälsouppgifter för en enskilds räkning utan att de blir allmänna handlingar, men enbart under förutsättning att uppgifterna i hälsokontot inte används i den egna verksamheten.

I väntan på att rätten tar ställning i sakfrågan kräver UAL att landstingets beslut stoppas.

Läs mer: »Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala