Särskilt tydligt är sambandet mellan död i akut hjärtinfarkt och psykossjukdom, enligt rapporten »Öppna jämförelser. Jämlik vård 2014 – somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom«.

Att psykiskt sjuka drabbas i högre grad har flera orsaker. Övervikt, diabetes och rubbning av blodfetter är vanligare bland psykiskt sjuka, vilket har att göra med i många fall sämre levnadsvanor men också med läkemedelsanvändning. Det är också bland psykiskt sjuka vanligare med sämre kognitiv funktion och sämre möjligheter att hantera information om den egna hälsan. Detta ställer större krav på vården att förebygga och upptäcka sjukdom samt ge information och stöd. 

– Troligen har de ett större behov av somatisk vård än många andra grupper. Samsjukligheten ställer krav på vårdens förmåga till helhetssyn på patienten om psykiskt sjuka ska få del av den annars positiva utvecklingen i hjärt–kärlsjukvården, säger utredaren Birgitta Lindelius i ett pressmeddelande.