Socialstyrelsen har planer på att upphäva sina allmänna råd »Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård« (SOSFS 1997:8). Råden är inaktuella enligt myndigheten. De innehåller hänvisningar till författningar och allmänna råd som inte gäller längre och de består i huvudsak av annat än vad som, enligt författningssamlingsförordningen, definieras som allmänna råd.

Men Läkarförbundet vill att råden ska uppdateras och utvecklas i stället för att upphävas. Om allmänna råd inte är en lämplig form kan skrivningarna tas in i en föreskrift istället, skriver förbundet i ett remissvar till Socialstyrelsen.

Verksamhetschefens uppdrag och ansvar är stort, konstaterar Läkarförbundet, och därför behövs ett tydligt stöd för hur det formella och professionella ansvaret hanteras och fördelas. Där ger de allmänna råden en god översikt, tycker förbundet.

Läkarförbundet lägger särskild vikt vid den del som handlar om hur en verksamhetschef kan överlåta enskilda ledningsuppgifter, som medicinskt ledningsansvar, till en annan person och om vilket ansvar verksamhetschefen själv har i ett sådant läge.

Här står det bland annat att verksamhetschefen, vid överlåtande av ledningsuppgift, tydligt bör ange vad uppdraget omfattar och om det finns inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter. Det är, enligt Läkarförbundet, inte ovanligt att just detta är otydligt när en verksamhetschef lägger över medicinskt ledningsansvar på någon annan. Att ta bort den preciseringen vore därför olyckligt, menar förbundet, som tvärtom vill att skrivningen ska skärpas så att verksamhetschefen tydligt ska (inte bör) ange uppdragets omfattning och eventuella begränsningar.

Läkarförbundet påpekar också att när verksamhetschefen inte är läkare är det viktigt att det finns en medicinskt lednings- och kvalitetsansvarig som kan bevaka och styra verksamhetens medicinska kvalitetsutveckling. Goda kunskaper om verksamhetens medicinska frågor är en förutsättning för fullgott utvecklingsarbete, menar Läkarförbundet och vill att detta tydligt ska uttryckas i uppdaterade allmänna råd eller föreskrifter.