Från 30 års ålder bör kvinnor erbjudas cellprov med analys för humant papillomvirus (HPV) i stället för cytologisk analys. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rekommendation för nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer. De prov som är positiva för HPV följs sedan upp med analys för cellförändringar, enligt förslaget.

På det sättet kan fler fall upptäckas tidigare, enligt Socialstyrelsen. Ytterligare omkring 1 000 fall av medelsvåra till svåra dysplasier (CIN 2–3) skulle kunna uppmärksammas med det nya screeningprogrammet och 30 liv per år skulle räddas, enligt myndighetens beräkningar. Trots att provtagningen för HPV-analys och cytologisk analys görs på samma sätt kommer det rekommenderade screeningprogrammet att innebära en högre kostnad inledningsvis. Men på sikt uppskattar Socialstyrelsen att kostnaderna minskar eftersom färre kvinnor blir sjuka.

Kvinnor mellan 23 och 29 år bör också fortsättningsvis erbjudas cellprov med cytologisk analys. Där finns inte vetenskapligt stöd för att byta analysmetod, enligt Socialstyrelsen. HPV-infektion självläker ofta hos kvinnor under 30 år.

I förslaget ingår också att kvinnor även fortsättningsvis kallas till undersökning vart tredje år, men bara upp till 50 års ålder. Sedan räcker det med vart sjunde, tycker Socialstyrelsen. Detta eftersom risken för livmoderhalscancer och cellförändringar är lägre då. Dock höjs den övre åldersgränsen från 60 till 64 år i förslaget eftersom det finns belägg för att screening med cellprov för cytologi förebygger cancer även för kvinnor som är över 60.

Rekommendationerna är tänkta som stöd för vårdgivare och beslutsfattare när de bestämmer vilket screeningprogram sjukvården ska erbjuda. Syftet är större nationell samordning, ökat användande av metoder med vetenskapligt stöd och en mer jämlik vård över landet.

Förslaget till rekommendation för screening för livmoderhalscancer går nu ut på remiss till den 27 februari. En slutlig version planeras bli klar och publiceras under våren 2015.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram rekommendationer om screeningprogram för bröstcancer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer.

Socialstyrelsens rekommendation till screeningprogram

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer till kvinnor enligt följande:

  • cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år i åldern 23–29 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år i åldern 30–49 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år i åldern 50–64 år.