Förklaringen till nedskärningen är att det saknas vetenskaplig evidens för att behandlingen verkligen fungerar. En rapport från SBU påpekade redan 2004 bristen på vetenskapliga bevis [1]. 

Slutsatsen i den rapporten grundades på resultat från sex studier med medelhögt bevisvärde. Effekten av ljusbehandling var svårbedömd, skrev SBU: »Metaanalysen visade att mätt som skill­naden i depressionspoäng före och efter behandling sågs en liten men signifikant fördel för ljusterapi jämfört med placebo efter två och tre veckors behandling. Skillnaden försvann därefter. Om utfallsmåttet respons användes (minst halvering av depressionspoängen) sågs inga skillnader mellan grupperna.«

SBU-rapporten ifrågasattes dock av dem som använt ljusterapi och menat att den faktiskt hjälper mot depression. Ingenting kring behandlingen har förändrats sedan rapporten skrevs, men SBU säger i dag till Nyhetsbyrån Siren att det behövs mer forskning på området innan frågan kan avgöras slutgiltigt.

Just nu pågår en klinisk studie omfattande 105 patienter i Stockholm och Halmstad för att grundligare utreda ljusterapins eventuella effekter. Undersökningen, som väntas bli klar under våren 2015, leds av sömnforskaren Jerker Hetta, professor vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Han för sin del är övertygad om att behandlingen ger resultat.

– Jag menar att den har effekt, ljus är aktiverande, säger Jerker Hetta till Nyhetsbyrån Siren.

Ljusterapi ges i dag i Stockholm och sex andra landsting i södra Sverige.

Ett av landstingen som slutat erbjuda ljusterapi är Landstinget i Värmland. Ansvariga för psykiatrin där säger i enkätundersökningen att patienter med depression erbjudits ljusterapi under några år (mellan 1996 och 2004), men att man för närvarande, p g a »evidensläget«, inte har några planer på att återuppta verksamheten.

»Det finns helt enkelt inte vetenskapliga belägg för att ljusterapi är bättre än placebo, även om den uppskattades av flera patienter«, skriver Ola Lindgren, psykolog på FoU-enheten inom Landstinget i Värmland, i enkäten.

I Region Skåne, däremot, erbjuder man ljusterapi inom psykiatrin och på vissa vårdcentraler.

»Ljusterapi är en behandling av i första hand årstidsbunden depression. Det är ju inte i första hand den grupp av patienter som har kontakt med specialistpsykiatri. Vi skulle välkomna att vårdcentraler i större utsträckning kan erbjuda denna behandlingstyp«, skriver Rose-Marie Sandberg, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Helsingborg, i enkäten.