2012 blev det känt att privata vårdkoncerner i Storbritannien erbjudit allt från fria lokaler till kontantutbetalningar till privata kliniker i utbyte mot att de remitterade sina patienter till just deras sjukhus. Avslöjandet ledde till att den brittiska konkurrensmyndigheten förra året uttryckligen förbjöd sådana incitament.

Men nu visar BMJ i ett reportage i veckans nummer att tillsynsmyndigheten General Medical Councils (GMC) redan 2011 uppmärksammades på fenomenet av ett ledande försäkringsbolag som, efter att ha sett misstänkta betalningsmönster, genomfört en utredning som visade på ett utbrett missbruk.

Att låta medicinska beslut styras av personliga intressen strider mot GMC:s riktlinjer, och försäkringsbolaget uppmanade myndigheten att agera. GMC vidtog dock inga åtgärder. Enligt vad man uppgivit till BMJ:s reporter hade man inte möjlighet till det eftersom ingen enskild läkare pekades ut.

I en ledare är BMJ:s redaktionsledning starkt kritisk till att GMC »misslyckades« med att ingripa efter uppgifter om brott mot de egna riktlinjerna. När ekonomiska incitament får styra medicinska beslut hotas patientsäkerheten, enligt BMJ, som anser att GMC nu måste ta en aktiv roll för att upprätthålla regelverket, särskilt som det i BMJ:s reportage framkommer uppgifter om att den aktuella typen av incitament fortfarande förekommer.

För att uppnå den transparens som behövs för att motverka missbruk föreslår BMJ att det inrättas ett öppet och sökbart register över alla brittiska läkares ekonomiska intressen. »Om inte GMC på allvar ser till att reglera läkares ekonomiska intressekonflikter kommer det att finnas kvar dolda program som belönar sjukhus och vissa läkare på patienternas bekostnad, precis dem som GMC ska skydda«, skriver BMJ.