Kärnan i målet är hur Socialstyrelsens övergångsregler i samband med att det nu gällande regelverket för ST infördes 1 juli 2006 ska tolkas. Socialstyrelsen menar att övergångsbestämmelserna var till för att läkare som redan påbörjat sin ST när den nya specialitetsindelningen trädde i kraft skulle kunna fullfölja den enligt det gamla regelverket.

Eftersom läkaren skaffade svensk legitimation och påbörjade ST i Sverige först 2009 menade Socialstyrelsen att han skulle bedömas enligt de nuvarande reglerna. Man avslog därför 2010 hans ansökan om svenskt specialistbevis i urologi enligt det gamla regelverket, där urologi var en basspecialitet och hade en kortare utbildningstid.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, konstaterar att det inte står något om att man ska ha påbörjat svensk ST före den 1 juli 2006 för att omfattas av övergångsbestämmelsen, bara att man ska ha fått legitimation före det datumet.

Enligt HFD är det klart att det är svensk legitimation som avses i bestämmelsen. Samtidigt har Sverige att ta hänsyn till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Läkaren har haft dansk legitimation sedan 1999 och skulle i enlighet med direktivet automatiskt fått svensk legitimation om han hade sökt det före 1 juli 2006. Därför ska han jämställas med personer med svensk legitimation, menar HFD, som därför återvisar målet till Socialstyrelsen för en ny bedömning.

Sedan den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att söka specialistbevis enligt gamla ST-föreskriften oavsett när man fick sin legitimation eller påbörjade sin ST.